travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Jak je vaše studium organizováno?

ODPOVĚĎ:

Při volbě formy studia vycházíme z vlastní dlouholeté pedagogické a trenérské praxe. Vedli jsme téměř dvě desetiletí veškerá školení a téměř všechny semináře trenérů a cvičitelů ve Svazu kulturistiky, máme zkušenosti z výuky na vysokých školách (FTVS UK Praha, FTKŠ KU Bratislava, FTK UP Olomouc, VUT Brno) a na Tělovýchovné škole ČÚV ČSTV (1984 -1990). Od roku 1992 organizujeme vlastní kurzy na základě akreditace, získané od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vzhledem ke kvalitě naší výuky nám byla akreditace několikrát obnovena.

Díky rozsáhlým zkušenostem s vedením kurzů a školících akcí jsme připravili systém výuky, který minimalizuje ztrátové časy studentů, nenutí je zbytečně sedět celé dny v lavicích, brát si dovolenou a vyhazovat peníze za ubytování a stravování v cizím městě. Námi zvolená forma studia zajišťuje vysokou retenci předávaných poznatků a přináší našim absolventům pevný, solidní základ pro dlouholetou úspěšnou praxi v oblasti fitness a wellness.

Zamítli jsme tradiční formu výuky, při níž organizátor školení posbírá dostatek přihlášek, stanoví termín školení, kterému se musí studenti přizpůsobit, zajistí lektory a zahájí výuku. Při této formě sedí studenti celý týden a každý den v lavicích, lektoři přichází nikoli podle potřeb výuky, ale podle toho, kdy mají čas, výuka je chaotická, studenti jsou po několika hodinách přednášek zahlceni informacemi a nejsou schopni se na další přednášky plně soustředit. Tím se podstatně snižuje účinnost vzdělávacího procesu. Studenti sice obvykle nakonec složí úspěšně zkoušky, do praxe ale přichází nedostatečně připraveni a musí si chybějící poznatky pracně shánět v následujících letech. Pravděpodobnost založení úspěšné a dlouholeté praxe se tak výrazně snižuje.

Jako jediní z akreditovaných organizací jsme zpracovali pro potřeby našich studentů skutečně kvalitní výukové texty. Ty presentují inovované, každoročně vylepšované informace, které jsme poprvé publikovali v roce 1994  formou vysokoškolských skript na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury University Palackého v Olomouci. Tato skripta jsme rozpracovali do naprosto unikátních učebních textú, v nichž jsme jsme využili nejen poznatky z téměř čtyřicetileté praxe s vedením cvičebního procesu na školách a v oddílech kulturistiky, ale navíc jsme do nich umístnili nejnovější poznatky z odborných publikací nakladatelství Human Kinetics a z Internetových stránek, zabývajících se vědeckými aspekty cvičení a výživy.

Učební texty jsou každoročně upravovány, tj. doplňovány o nově získané poznatky. Obsahují nejen vlastní text, ale i množství tabulek, grafů, ilustrací, citací, dále otázky ke zkouškám, seznam použitých cizích nebo odborných výrazů, přehled použité a doporučené literatury. Učební texty jsou neprodejné, jsou určeny jen pro studenty našich unikátních kurzů. Jsou součástí ceny kurzu, stávají se vlastnictvím studenta, který se tak k nim může vracet kdykoli v následujících letech a obnovovat či rozšiřovat tak svoje znalosti.

Svoji výuku stavíme na kombinaci standardních a distančních postupů vzdělávání (odtud i název - kombinované studium). Během vstupní konzultace posoudíme znalosti a potřeby studenta, a na základě těchto poznatků s ním dohodneme počet průběžných konzultací, poměr praktické a teoretické přípravy a dalších parametrů studia. “Ušijeme” tak studium přímo na něj. Student se připravuje v klidu svého domova, v prostředí, které důvěrně zná, kde má možnost nejlépe přizpůsobit potřeby studia dalším významným životním faktorům (péče o rodinu, zaměstnání, cvičení atd.).

Jakmile je student dostatečně připraven, domluví si s námi telefonicky nebo elektronicky (mail, SKYPE, ICQ) termín zkoušky. Při zkoušce nejprve vyplní 4 písemné testy. Každý test má 16 otázek, u každé otázky jsou uvedeny 4 odpovědi, z nichž jedna je správná. Poté obhajuje student svoji seminární práci, pak si vytáhne 3 otázky a na ty po krátké přípravě ústně odpovídá. Zkouška může být rozšířena o další prvky (pro přesnější posouzení teoretické a praktické připravenosti studenta do praxe). Vlastním smyslem zkoušky však není “nachytat studenta na hruškách”. Zkoušející se snaží poctivě posoudit aktuální znalosti studenta, úroveň zvládnutí jednotlivých okruhů výuky a hloubku získaných poznatků. Ze zkouškami máme výborné zkušenosti. ještě se nám nestalo že by někdo přijel na zkoušku nedostatečně připravený nebo že by jeho znalosti neodpovídaly našim požadavkům a tím i potřebám praxe.

Mohlo by vás zajímat

Od kolika let mohou děti posilovat?

Některé mýty a nesprávné názory mají hluboké kořeny. Připomínají plevel na zahrádce. Můžete jej vytrhávat každý den. A přijdete následující den a už zase roste. V oblasti cvičení se toho za posledních zhruba 35 let…

Více informací

Cvičení ve fitcentrech, díl A

Autoři: Dr. Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková Vydalo nakladatelství University Palackého v Olomouci, Vysokoškolská skripta, určeno pro obor rekreologie FTK a vychovatelství PdF UP., rok vydání 1994. Díl A, Díl B, celkem…

Více informací

Posilování od A do Z

Na stránkách fitnet se snažíme přinášet čtenářům informace, podporující tvrzení o nezbytnosti cvičení v životě člověka třetího tisíciletí. Z našeho života rychlým tempem mizí jakékoli fyzicky namáhavé činnosti.…

Více informací