travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Učební texty

Učební texty

Naše osobní i profesní zkušenost nám jasně ukazuje, že individuální studium, při němž mají studenti kvalitní učební texty a možnost průběžně konzultovat jakékoli nejasnosti s vyučujícími, je z celoživotního pohledu mnohem výhodnější a účinnější než klasická výuka, při níž sedí žáci ve třídě a látku jim mechanicky předává učitel. Jen je podstatně náročnější individuální studium připravit. Časově i finančně. Znamená to na prvním místě investovat ohromné množství času a peněz. Do získání kvalitních zdrojů informací (zahraniční resp. domácí odborné učebnice a skripta, související články na Internetu atd.). Dále do jejich zpracování, tj. přečtení a vyhodnocení. Nakonec zůstává poslední krok, a tím je zpracování textu, tabulek, otázek, odkazů na literaturu, přehledu použítých cizích slov, příprava grafů a ilustrací (klíčová je zde znalost práce s typografickým softwarem). Pak ještě organizátora kurzu čeká značná finanční investice do vytvoření solidního protředí pro konzultace a do tisku učebních textů. Protože se texty vydávají v relativně velmi malých sériích, je jejich tisk velmi drahý.

Při pořádání klasických kurzů musí školící organizace zajistit přednáškovou místnost, ubytování pro účastníky a pokud možno co nejzkušenější a nejkvalitnější lektory. To se ovšem podaří jen velmi zřídka. Skuteční odborníci mají málokdy čas a náladu připravit se zodpovědně na konkrétní přednášku kurzu pro začátečníky v dané oblasti. Pokud nemá být kurz příliš drahý, musí se všude šetřit. Šetří se tedy i na lektorech. A tak na kolektivních akcích často přednáší “třetí liga”, tj. lektoři, jejichž kvalifikace a vědomosti mají hodně daleko k optimu.

Účastníci kolektivního kurzu se v určený den sejdou v místě konání akce. Kurz je zahájen vstupní přednáškou, při které jsou studentům předány informace o průběhu kurzu, Pak již jen účastníci sedí. A za katedrou se střídá jeden lektor za druhým. Pokud student ztratí z jakýchkoli důvodů koncentraci, a na výuku se nějakou dobu nesoustředí, nemá již víceméně možnost přednášené informace a poznatky znovu získat. Kritický je při těchto akcích třetí a čtvrtý den. To jsou účastníci akce tak “vysezení” a utrápení, že i kdyby přednášel sám “Pán Bůh”, moc by z jeho přednášky nepochytili. Podle poznatků vědců je slovně předávaná látka (přednáška) velmi neefektivní. Posluchač je schopen si zapamatovat asi jen 20% předávaných informací. Přesto se dodnes obecně vyžaduje a upřednostňuje tento neefektivní způsob výuky.

Dr. Kolouch přednášel postupně na řadě vysokých školách (Karlova Universita, Komenského Universita, Palackého Universita, Vysoké Učení Technické). Dohromady má více jak dvacet let zkušeností s výukou na vysokých školách. Navíc pět let pracoval jako učitel Tělovýchovné školy ČÚV ČSTV a vedl v této funkci tisíce školících akcí kolektivního vzdělávání. Zhruba 20 let vedl školící akce trenérů a cvičitelek ve Svazu kulturistiky. Má tedy značné zkušenosti s kolektivní formou výuky. A již dvacet let organizuje kurzy k získání kvalifikace “Instruktor fitness”. Zpočátku tyto kurzy organizoval vyžadovanou, klasickou kolektivní formou. Přednáškové místnosti, najatí lektoři, standardní osnova.

Od roku 2000 jsme přešli na “kombinovanou formu výuky”. V té době získával Dr. Kolouch povinné a volitelné kredity v rámci postgraduálního doktorandského studia, realizoval vědecký výzkum, pracoval na textu disertace a navíc externě přednášel na Fakultě tělesné kultury Palackého University v Olomouci. Při tom shromáždil značné množství poznatků z přednášek a osobních konzultací se špičkovými odborníky (Véle, Kvapilík, Pařízková, Blahuš, Hošek, Choutka, Dovalil, Riegrová a další). Z těch pak v roce 1994 zpracoval vysokoškolská skripta pro katedru rekreologie FTK UP Olomouc s názvem “Cvičení ve fitcentrech - Posilování”. Ta následně v roce 1999, v období čekání na interní a následně na externí obhajobu disertační práce, přepracoval a rozšířil do samostatných učebních textů pro kurzy. Práce trvala více jak rok. Ale vyplatila se. Více jak desetileté zkušenosti s přípravou profesionálů pro oblast fitness kombinovanou formou ukazují, že tato forma výuky je především díky kvalitním učebním textům mnohem účinnější.

Učební texty dnes zahrnují všechny oblasti, nezbytné pro úspěšnou práci v oblasti fitness. Každá další verze, kterou dáváme tisknout obvykle jednou za rok, je rozšířená a inovovaná, takže přináší upřesněné, nejnovější informace z oblasti fitness. Celkem dnes předáváme novým studentům při vstupní konzultaci 5 učebních textů a jednu samostatnou publikaci. Dohromady mají naše učební texty 650 stran (plus publikace, která má 86 stran) a představují tak v českém prostředí nejobsažnější a nejkvalitnější výukovou pomůcku pro oblasti fitness a wellness. Každý učební text má samostatné části, každá část má podčásti: cíle předmětu, klíčová slova, text včetně tabulek, grafů a ilustrací, otázky, použitá cizí slova, použitá literatura, doporučená literatura.

Sezmam učebních textů: Cvičení ve fitcentrech (161 stran, autor Dr. Kolouch), Tvorba cvičebních programů (173 stran, autoři Dr.Kolouch, Hana Roberts, Lenka Kolouchová), Výživa a tělesná zátěž (84 stran, autorka Hana Roberts), Posilování (137 stran, autoři Lenka Kolouchová, Hana Roberts, Dr.Kolouch), Základy anatomie (100 stran, autoři Dr. Kolouch, Dr. Kohout). Učební texty jsou ve formátu A4, text je psán typem písma Georgia velikosti 11.

Dr. Kolouch žije a pracuje v Brně, Dr. Kohout pracoval jako lékař 35 let v Dallasu, USA, Lenka Kolouchová žije a pracuje v Rakousku, Hana Roberts žije a pracuje na Nové Zélandě. Jedná se tedy o mezinárodní tým autorů. Výhodou tohoto autorského složení je možnost čerpat nové informace pro tvorbu i průběžnou inovaci učebních textů jak z domácí literatury, tak i z anglosaské literatury (která je nejbohatší na nové poznatky) a rozsáhlých zdrojů německy psané literatury.

Účastníci našich kurzů mají k dispozici nejkvalitnější zdroje informací, které jsou neustále obnovované a inovované. Mají možnost pomocí programů Skype, ICQ resp. mailu podle potřeby konzultovat jakýkoli problém s kvalitními odborníky. Práce v oblasti fitness se velmi rychle mění. Základem úspěšné práce v této oblasti je absolvování kvalitního vstupního kurzu a možnost získané poznatky a případné otázky z praxe konfrontovat s novými informacemi. Takové informace mohou absolventi našich kurzů za zvýhodněných podmínek získat účastí na rozšiřujících kurzech.

Informace o již spuštěném rozšiřujícím kurzu jsou na našich stránkách. Na dalších kurzech intenzivně pracujeme.

Studium v našem vzdělávacím centru "fitnet" je postavené na obrovské, více jak čtyřicetileté praxi v oblasti cvičení s činkami, na přístrojích, přípravy sportovců k soutěžím a konzultační práce se začátečníky. Tyto praktické zkušenosti jsme spojili s špičkovými teoretickými znalostmi anatomie, biochemie, fysiologie, managementu, traumatologie, kineziologie a dalších oborů, souvisejících úzce s oblastí fitness.

Studium v naší organizaci je nejlepší přípravou pro úspěšnou karierů v oblasti fitness a wellness.