Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti

Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Katedra základů kinantropologie a humanitních věd]. Školitel Prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc.

Název práce: KOLOUCH, V. (1999): Vliv posilování na vybrané komponenty zdravotně orientované zdatnosti. Rogorosní práce. 238 stran.

O B S A H

1. Úvod   
2. Přehled o současném stavu problematiky
2.1. Přehled literatury
2.2. Přehled literatury o posilování
Vliv posilování na lidský organismus
Vliv posilování na hybný systém
Vliv posilování na hodnoty krevního tlaku
Vliv posilování na kardiovaskulární systém
Vliv na složení těla
Vliv na psychiku
2.3. Definice základních pojmů
 
3.  Metodologie výzkumu
3.1. Výběr problému
3.2. Cíle a úkoly práce
3.3. Pracovní hypotézy
3.4. Charakteristika zkoumaného souboru
3.5. Způsob realizace výzkumu
3.6. Metody sběru dat
3.7. Metody zpracování dat
 
4. Výsledky a diskuse
 
5.  Závěry
5.1. Závěry pro rozvoj vědy
5.2. Závěry a doporučení pro praxi
 
Souhrn
Seznam použité literatury
Seznam dodatků