Pro trenéry

Jsou doplňky výživy vhodné v prevenci vzniku nemocí?

Doplňkům výživy se dnes nevyhneme. Reklama na ně na nás denně útočí z televizní obrazovky, novin, časopisů a rozhlasu. Internet je doslova zaplaven stránkami, které doporučují a nabízí nákup různých potravinových…

Více informací
doplňky výživy

Poradenství pro seniory

Začněme optimisticky. Průměrná délka života člověka se prodlužuje. Zatímco v roce 1900 mělo právě narozené dítě největší naději dožít se 47 let, dnes se s velkou pravděpodobností dožijeme 75 let. Jinak řečeno, čeká…

Více informací
posilování seniorů

Jiná doba, jiné hrozby

Život před pouhými sto lety se od života dnešního podstatně lišil. V první polovině dvacátého století měli lidé odlišné starosti i radosti. Obecně řečeno, byli skromnější, více si všeho vážili, o  získané věci se…

Více informací
obezita a nemoc

Zdatnost je v prevenci vzniku nemocí významnější než ostatní faktory

Tělesná zdatnost – physical fitness – hraje v prevenci vzniku všech současných chronických nemoci podstatně významněji roli, než ostatní známé rizikové faktory (Myers, 2003). Ohromujících 75% všech úmrtí se dnes přičítá…

Více informací
prevence vzniku nemocí

Pohyb a mozková činnost

Když jsem začal koncem šedesátých let minulého století cvičit v posilovně, bylo to pro mnohé lidi z mého okolí překvapivé. A divné. Posilování bylo do té doby jen součástí přípravy výkonostních a vrcholových sportovců…

Více informací
mozek a pohyb

Než začnete cvičit

Většina lidí nemusí před zahájením přiměřeného, citlivě sestaveného cvičebního programu navštívít svého lékaře a žádat jej o důkladnější zdravotní prohlídku. Toto není nějaké moje zbožné přání nebo…

Více informací
poradenství

Kultura celebrit

Když se narodíme, seznamujeme se pozvolna se světem kolem sebe. Vše je pro nás nové a současně samozřejmé. Na rozdíl od starších osob nemáme z čím srovnávat a tak bereme daný aktuální stav věci za absolutní a jediný…

Více informací
anorexie

Ovlivňovat hmotnost stravou nebo pohybem?

Rovnice pro udržení stabilní hmotnosti je prostá. Pokud je příjem energie roven jejímu výdeji, naše hmotnost se nemění. Pokud přívod energie překračuje její výdej, ukládá se nevyužitá energie do zásoby. Pokud vydáváme více…

Více informací
energetická rovnováha