travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Rozšiřující kurz

Jak prokázal výzkum trendů v oblasti fitness, považuje většina oslovených amerických odborníků za nejvýznamnější a nejtrvalejší trend pro příští roky “přípravu odborníků pro práci v oblasti fitness”. Instruktorů fitness, osobních trenérů, fitness konzultantů. Donedávna lidé necvičili. Cvičit ani moc nemuseli. Ještě v roce 1900, tedy před stodeseti lety, žilo 90% populace na svých usedlostech a farmách. Byli tedy samozásobitelé. Vše, co pro život potřebovali, získávali v okruhu zhruba pěti kilometrů od své usedlosti. A prostředky k životu získávali fyzickou prací. Činností svalů. Řezali dřevo, pumpovali vodu, nosili trámy, kopali studny, obdělávali půdu. Nebyly supermarkety, zásilkové obchody a možnost objednat si potřebné věci na Internetu. Lidé zatěžovali svoje svaly každodenní činností. Tím je stimulovali a zajišťovali jejich dobrý stav. Po fyzické práci si museli odpočinout. Nemuseli cvičit. Nebyli potřební odborníci, kteří by učili své klienty citlivě, bezpečně a účinně zatěžovat pohybový systém.

Jedla se strava, kterou si lidé sami vypěstovali a uvařili. Nebyly ledničky a tak se muselo vše vypěstované co nejdřívě sníst nebo zpracovat tak, aby se to dalo konzumovat i později. Lidé zavařovali, udili, ukládali do chladných sklepů. Jedli hodně zeleniny a ovoce. Strava nebyla nijak složitě upravována. Vařilo se každý den čerstvé jídlo. Sladkosti, koláče, čokoláda byly velkou vzácností. Okruh potravin, které se daly pravidelně konzumovat byl relativně úzký, všichni lidé na dané usedlosti jedli stejná jídla. Jídla, jejichž receptura byla předávána z generace na generaci. Výživoví poradci neexistovali. I kdyby byli, neuživili by se. Nikdo je nepotřeboval. O jejich názory nikdo nestál.

Lidé žili ustáleným tempem. Ráno vstávali se slepicemi a večer se západem slunce šli na kutě. Každý na dané usedlosti měl jasně dané povinnosti, které si svým tempem plnil. Spektrum pasivních forem trávení volného času bylo velmi úzké. Nebylo příliš časopisů ani knih. Neexistovalo rádio, televize, video, počítače, Internet. Po setmění tak nebylo co dělat a bylo lepší jít spát, protože ráno se s východem slunce zase dalo pracovat. A práce bylo dost. Jen se prováděla rozšafným tempem. Pracovní stress prakticky neexistoval. Nebylo nutné umět reagovat na nečekané situace. Většinou nenastávaly. Život se valil svým ustáleným tempem bez nadměrného vzruchu a překvapení. Bez stressu. Umění regulovat stress bylo víceméně zbytečné.

Svět se za jedno století zázračně změnil. Dnes pracuje v zemědělství a žije na vesnicích snad jen několik procent populace. Rozrostla se města, vznikly obchody, vzrostl podíl kancelářské (sedavé) práce. Málo se pohybujeme. Máme fyzicky nenáročná zaměstnání. Došlo k doslovné explozi pasivních forem trávení volného času. Máme televizi, video, satelity, počítače, Internet, divadla, kina, koncerty, výstavy. Vzdělávání se stalo celoživotním. Jídlo kupujeme v supermarketech. Ty jsou přeplněné stravou, která může při nevhodném výběru vážně poškodit naše zdraví. Jsme neustále pod tlakem, nevíme, jak se správně rozhodnout v konkrétních životních situacích. Potřebujeme svoje rozhodování konzultovat s odborníky. Vyplatí se to.

Nedostatek pohybu a nevhodná strava nás ohrožují. Snižují naši zdatnost a výkonnost, zvyšují riziko nadváhy, obezity a onemocnění. Většina populace potřebuje mnohokrát v životě radu v oblasti zajištění optimální zdatnosti a výkonnosti, která se dnes označuje termínem “fitness”. Radu od odborníků. Odborníky pro oblast fitness školíme již od roku 1991. Předtím jsme téměř dvacet let školili nejprve trenéry a cvičitele kulturistiky, později i ostatních sportů. Takže máme zkušenosti. Máme nejvyšší dosažitelné vzdělání. Máme čtyřicetiletou praxi. Takže víme, jaké poznatky lidé, kteří chtějí pracovat v oblasti fitness, nezbytně potřebují. Zpracovali jsme kvalitní učební texty, o rozsahu přesahujícím 700 stran A4. Při jejich přípravě jsme studovali nejnovější anglické a americké odborné publikace z oblasti fysiologie, kineziologie, anatomie, biochemie, traumatologie a dalších - s prací v oblasti fitness souvisejících - oblastí. Kdo se rozhodne získat kvalifikaci pro práci ve fitcentrech a pro práci osobního trenéra v našem vzdělávacím centru, ten neprohloupí.

Žijeme v době “kontinuálního vzdělávání”. Dnes pro život nestačí vychodit obecnou školu. Téměř nezbytná je střední škola. Ideální je pak mít i vyšší vzdělání. Dnes také musíme předpokládat, že se neuživíme jednou činností po celý život. V průmyslově vyspělých zemich změní běžný občan za život 6 až 8 zaměstnání. Několikrát za život přechází do zcela neznámé oblasti činnosti. Proto je nutné umět studovat a neustále rozvíjet svoji kvalifikaci.

Oblast fitness je poměrně mladá a teprve nyní se jí začínají více zabývat i lékaři a vědci. Ti se dosud starali spíše o to, jak z průměrného mladého sportovce udělat olympijského vítěze nebo mistra světa. Donedávna naprosto chyběly poznatky z opačného konce spektra zdatnosti a výkonnosti. Máme dokonale zpracované učebnice "fysiologie tělesných cvičení". Nevíme téměř nic o dopadech inaktivity na zdraví a zdatnost člověka. Víme jen, že poškozuje zdraví. Ale jak oslabeného jedince dostat zpět na optimální úroveň, o tom toho vědci donedávna moc nevěděli. Kdo ale umí hledat, najde v tomto směru již dnes dost zajímavých a podnětných dat. Umíme hledat a shromažďovat adekvátní informace. A umíme je předávat těm, kteří o ně mají zájem.

Našim absolventům jsme slíbili moderní formu dalšího vzdělávání. Chvilku jsme v tomto směru trochu bloudili. Odmítli jsme tradiční formu dalšího vzdělávání - semináře. Ty se nám neosvědčily. Je nemožné dát do zhruba 10-14 hodin semináře témata, která zaujmou všechny účastníky. A je nemožné předat komplexní informace o konkrétní oblasti během tak krátkého časového prostoru. Semináře jsou organizovány jen “pro formu”. Lidé se jich většinou musí zúčastnit (aby jim byla formálně prodloužena kvalifikace), za účast zaplatí několik tisíc korun - ale nic přínosného pro praxi nemohou na takové formální akci získat.

Nakonec jsme se rozhodli pro rozšiřující kurzy. Autorský tým se vždy zaměří na nějakou oblast poznatků, nezbytných pro kvalitní práci v oblasti fitness. Projde nejnovější literaturu, posoudí význam a přínosnost jednotlivých konceptů, porovná se zkušenostmi z praxe a zpracuje kvalitní učební text. Jeho prostudováním získá student ty nejnovější poznatky o dané oblasti. Zlepší svoje postavení na trhu práce. Je lepší, než jeho konkurenti.

Jako téma pro první rozšiřující kurz jsme zvolili “kontrolu hmotnosti”. Již více jak třicet let se neustále zvyšují počty osob s nadváhou a obézních. Takoví lidé v současnosti představují více jak dvě třetiny obyvatel většiny zemí světa. Přitom nikdo obézní být nechce. Jen lidé neví, co dělat, aby neztloustli, případně neví, jak se nepotřebného tuku zbavit. Lidé s nadváhou a obézní se stále častěji obrací se žádostí o radu na odborníky v oblasti fitness. Chceme, aby naši absolventi měli více poznatků, než lidé, kteří získali kvalifikaci u ostatních akreditovaných pracovišť. Shromáždili jsme téměř tisícovku kvalitních, moderních publikací na téma nadváhy a obezity, prostudovali je, dohodli se na obsahu, zpracovali ilustrace, tabulky a grafy, napsali text a nechali práci vytisknout. Je k dispozici pro vážné zájemce o práci v rychle se rozvíjející oblasti fitness.

Kdo chce získat nejnovější a nejrozsáhlejší poznatky o vztahu mezi cvičením, stravou a množstvím tukových zásob v těle, má možnost tento kurz u nás zahájit. Dostane velmi rozsáhlý (361 stran A4) a kvalitní text. My naše studenty nenutíme k účasti na formálních a nic nepřinášejících seminářích. Je jen na jejich rozhodnutí, zda se pro účast na rozšiřujícím kurzu rozhodnou. Jsme si jisti tím, že zanedlouho budou majitelé fitcenter i klienti vyžadovat od osobních trenérů a dalších fitness odborníků doklady o jejich vzdělání, znalostech a dovednostech. Osvědčení o účasti na rozšiřujících kurzech bude mít pro absolventy praktickou výhodu. Zvýhodní je na trhu práce.

Učební text “Kontrola hmotnosti” má následující strukturu:

           Předmluva - v ní vysvětlujeme proč jsme se rozhodli pro dané téma, na co klademe největší důraz, jak s textem pracovat.

 1. Úvod - zde se věnujeme posouzení současné situace v oblasti fitness v této zemi, vztahu mezi osobními trenéry a klienty. Dále vysvětlujeme základní koncepty, které jsou nezbytné pro správné pochopení následujících kapitol - křivku normálního rozložení četnosti, sarcopenii, adherenci ke cvičení, energetickou bilanci, kompozici těla atd..
 2. Obezita - je rozsáhlá kapitola, ve které definujeme pojem obezita, kdo je za obezitu zodpovědný, kolik lidí obezitou na světě i v naší zemi trpí, stručně uvádíme zdravotní a ekonomické dopady nadměrných tukových zásob, postupy hodnocení množství tuku v těle, zmiňujeme se o genetických aspektech obezity, o absolutní a relativní hyperfagii, o vztahu mezi obezitou a teplotou prostředí, o typech obezity, rozložení tuku v lidském těle a typologii. Následně se věnujeme velmi podrobně otázce disproporčního ukládání tuku v lidském těle a v této souvislosti uvádíme dělení ukládání tuku v těle žen podle Zrzavého a presentujeme teorii Dr. Abravanela. Zabýváme se otázkou zda se tukové buňky v dospělosti mohou množit nebo se jen zvětšují, rozsáhle popisujeme teorie hnědého tuku, cyklování hmotnosti a jeho dopadu na zdraví, jo-jo efektu, zamýšlíme se nad argumenty obhájců práv obézních (fat studies), informujeme o vztahu mezi toxicitou prostředí a tukovou tkání, tukové paměti, syndromu TOFI, vysvětlujeme pojmy sarcopenická a latentní nadváha a další koncepty.
 3. Výdej energie - v této části učebních textů se zabýváme otázkou struktury výdeje energie, vysvětlujeme pojmy kvantita a kvalita pohybu, jak tělo zapojuje do práce jednotlivé neuromotorické jednotky a jak se tyto jednotky podílí na spalování tuků, přesně definujeme, které tělní tkáně se nejvíce podílí na hodnotě bazálního výdeje energie, které zdroje využívají svaly při práci, upřesňujeme termíny PAL, NEAT, METs, presentujeme teorii set-pointu, zabýváme se fysiologickými aspekty kontroly hmotnosti a uvádíme inovovanou pyramidu pohybových činností člověka.
 4. Příjem energie - tuto část začínáme pyramidou potravin, pokračujeme diskusí zda má na vznik nadváhy vliv čas, kdy přijímáme potravu, zabýváme se otázkou “naturální stravy”, apetytem, sytostí a hladem, podrobně vysvětlujeme jak si tělo hlídá hladinu glykémie.
 5. Věkové aspekty kontroly hmotnosti - zde diskutujeme význam správného přístupu ke cvičení a stravě u dětí a dospívajících, vysvětlujeme podrobně termín “adiposity rebound”, graficky vyjadřujeme bludné kruhy obezity u mládeže, zabýváme se otázkou zodpovědnosti rodičů za hmotnost potomků, upozorňujeme na rizika spojená s cvičením dětí ve fitcentrech, na základě nejnovějších podkladů upřesňujeme, od jakého věku mohou děti posilovat, kolik pohybu děti potřebují pro zdravý vývoj a upozorňujeme na změny hmotnosti dívek v období menarché. Pozornost věnujeme i novému a podle našeho názoru velmi významnému tématu kritického okna vývoje nadváhy a obezity u dětí. V dalších dvou samostatných částech této kapitoly se věnujeme otázkám specifik kontroly hmotnosti u osob středního věku a u seniorů. V této části varujeme muže i ženy před lákadlem hormonální doplňkové léčby.
 6. Genderové aspekty kontroly hmotnosti - v této části se více věnujeme problematice kontroly hmotnosti u žen. Presentujeme svůj pohled na vztah mezi obezitou a hustotou kostí resp. rizikem vzniku osteoporosy, seznamujeme studenty s konceptem “triáda resp. tetráda sportovkyň”, diskutujeme otázky těhotenství a tělesné hmotnosti matky a uvádíme nový pohled na tvar těla žen. Muži podle výsledků výzkumů nevěnují otázkám tvaru svého těla zdaleka takovou pozornost jako ženy. Podle údajů z naší země zhruba 75% mužů nepovažuje svoji nadváhu resp. obezitu za problém, kterému by chtěli věnovat jakoukoli pozornost. Proto je také část, věnovaná otázkám kontroly hmotnosti u mužů, podstatně kratší ve srovnání s části, věnované ženám. Zajímavá je zde část, věnující se vztahu mezi obezitou a plodností mužů.
 7. Psychologické aspekty kontroly hmotnosti - v této části věnujeme pozornost problematice “bodového shazování”, presentujeme graficky bludné kruhy obezity, rozšiřujeme znalosti našich studentů o fysiologickém prahu chuťové kontroly, probíráme otázku orthorexie, dismorfofóbie, svalové dysmorfie, rozsáhle vysvětlujeme vztah mezi “diskomfortem a komfortem”, popisujeme mechanismus “postupné ztráty kontroly nad vlastní hmotností”, která postihuje stále vyšší počet obyvatel naší země a uvádíme v praxi použitelné škály vnímaného úsilí.
 8. Intervence - tato kapitola se věnuje otázkám, jak postupovat po základním posouzení stavu klienta. Má čtyři subkapitoly
  1. Intervence pohybová - protože považujeme za hlavní příčinu nadměrného nakupení tuku v těle jednoznačně nedostatek pohybu, věnujeme této část největší prostor. Diskutujeme například otázku, zda je vhodnější chůze nebo posilování, zda je lepší cvičit doma nebo ve fitcentru, zda je posilování vhodné pro ženy, popisujeme kumulativní traumatický syndrom, přinášíme nové pohledy na proces tvorby posilovacího programu, dopodrobna vysvětlujeme pojem “afterburn”, u kterého na pěti grafech ukazujeme, jak probíhá výdej energie po ukončení vlastního cvičení, které zdroje si pro svoji práci svaly volí při různé intenzitě zátěže. Tuto část zakončujeme grafem a textem o vztahu mezi tělesnou zátěží a imunitou.
  2. Intervence stravovací - v této části se zamýšlíme nad termínem “zdravá strava”, diskutujeme pojem “adaptivní termogeneze”, podrobně vysvětlujeme metabolismus bílkovin při cvičení a v klidu, a vyjadřujeme svůj názor na dělenou stravu. Kapitola pokračuje podrobnou tabulkou dělení diet a stručným popisem nejčastějších způsobů omezování příjmu stravy.
  3. Intervence behaviorální - zde se zamýšlíme nad postupem změny pohledu klienta na stravu a tělesnou aktivitu.
  4. Intervence medicínská - zde se zabýváme otázkami doplňků výživy, vhodností aplikace multivitaminů, léků připadně chirurgických zákroků s cílem snížit tělesnou hmotnost. Podrobně vysvětlujeme, proč považujeme za nevhodnou liposukci a kavitaci.
 9. Závěr - na závěr presentujeme salutogenetickou koncepci zdraví a vysvětlujeme, jak hledat na Internetu solidní zdroje informací z oblasti kontroly hmotnosti.
 10. Použité cizí výrazy - každá oblast lidské činnosti má výrazy, které jsou potřebné pro plné pochopení textu. Aby naši studenti nemuseli pracně vyhledávat neznámá slova ve slovníku cizích slov, prošli jsem celý text a všechny méně známé odborné výrazy jsme shromáždili a řádně vysvětlili.
 11. Použitá literatura - zde jsme shromáždili nejvýznamnější resp. nejnovější zdroje z nichž jsme čerpali, včetně knih, které jsme sami publikovali. Celkem má tato část 577 odkazů. Řada knih, s nimiž jsme mohli pracovat, má uveden rok vydání 2012, přestože jsme dávali náš učební text do tisku v listopadu 2011. Máme skutečně vynikající přístup ke zdrojům informací (díky našemu týmu zahraničních spolupracovníků).
 12. O autorech - v této části uvádíme stručnou charakteristiku autorů publikace.

Rozšiřující kurz je nepovinný. Přihlásit se k němu mohou (a měli by) lidé, kteří získali kvalifikaci “instruktor fitness” u akreditačního pracoviště PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D, od roku 1991 dosud, včetně studentů, kteří ještě nepřišli ke zkouškám. Pro ně je kurz za zvýhodněnou cenu.

Kurz mohou absolvovat i ostatní zájemci. Pro ně ale platí plná cena, která vychází z výpočtu ekonomických nákladů práce na publikaci a za tisk. Účastník jednoho rozšiřujícího kurzu bude v následujících letech považován za našeho studenta a u dalších rozšiřujících kurzů bude mít právo na zvýhodněnou cenu.

Kurz, který nabízíme absolventům našich kurzů i dalším zájemcům, představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější pojednání o vztahu mezi pohybovou aktivitou a energetickým metabolismem lidského těla. Text je specifický tím, že je jednoznačně určen pro oblast poradenství v oblasti fitness. Protože přibývá obézních, jsou tyto informace pro práci v oblasti fitness naprosto nezbytné. Bez jejich znalostí bude nesnadné až nemožné poradit obézním klientům skutečně profesionálně. Podrobné informace o podmínkách účasti na rozšiřujícím kurzu najdete na stránce fitnet.eu.


Copyright © 2013 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Konzumují děti příliš energie?

V posledním desetiletí jsme ze všech médií neustále bombardováni informacemi o prudce rostoucím počtu obézních dětí. Články o malých tlouštících jsou obvykle vyšperkovány fotografiemi, grafy a tabulkami, které dokreslují…

Více informací

Pohyb, zdraví a nemoc

Zdravotní stav společnosti se neustále zhoršuje. Zvyšuje se výskyt chronických neinfekčních chorob - nemocí srdce a cév, nádorových ochoření, sarcopenie, osteoporosy, diabetu atd.. Vědecké výzkumy jednoznačně prokázaly, že…

Více informací

Populace stárne - a neposiluje

Když dnes pustíte rádio nebo televizi, mluví se neustále o reformě důchodů. Starších občanů přibývá a mladých ubývá - vinou nízké porodnosti a faktu, že spousta mladých lidí nachází uplatnění v jiných zemích. Dalo by…

Více informací