Proč si vybrat kvalitního konzultanta?

Zásadní změny způsobu života, které byly zahájeny v minulém století, se na prahu třetího tisíciletí dále rychle prohlubují. V zásadě můžeme nejvýznamnější faktory - výrazně ovlivňující biologickou podstatu člověka - rozdělit do dvou okruhů:

  1. Pokles stimulace pohybového systému - již více jak jedno století dochází ke kontinuálnímu snižování podílu svalové práce na procesu získávání základních finančních prostředků. Zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy pumpovali vodu, řezali dřevo, nesli na zádech těžkou kládu nebo házeli několik hodin lopatou. Tyto činnosti, kromě svého primárně utilitárního výsledku - provedení nějaké cílené činnosti resp. získání platu za odvedenou práci - představovaly i nezanedbatelný podnět pro udržení optimálního funkčního stavu organismu. Jak ukazují výsledky nejnovějších výzkumů, představuje nedostatek pohybu samostatný rizikový faktor vzniku řady chronických neinfekčních onemocnění.
  2.  Prodlužuje se průměrná délka života člověka - tím se vyššího věku dožívá stále více lidí. S rostoucím věkem se prohlubují negativní dopady nevhodně zvoleného životního stylu a zvyšuje se pravděpodobnost vzniku vážných nemocí.

Tyto dva protichůdné trendy mají za následek pokles kvality života větší části seniorů. Jediným skutečně bezpečným a prokazatelně účinným prostředkem zvrácení procesu poklesu kvality života je vhodná pohybová aktivita. Dnes je již více jak  jasné, že kvalitu svého života může každý z nás vědomě a poměrně účinně ovlivňovat. Za posledního čtvrt století nashromáždili vědci dostatek poznatků, na jejichž základě je možné sestavit účinnou strukturu záměrné intervence s cílem zastavit involuční změny a navodit pozitivní trendy dalšího, mnohdy ještě značně dlouhého, běhu života.

Tyto informace jsou ale rozesety v řadě vědeckých publikací a jejich praktickou aplikací se profesionálně zabývá jen nesmírně úzká skupina specialistů.Ty je nesnadné vyhledat a stát se jejich klienty. A tak se v praxi spíše setkáte se “samozvanci”, lidmi, kteří sami pár let cvičili, přečetli několik populárních publikací o cvičení, případně absolvovali nějaký čtrnáctidenní kurz. A na základě této minimální odbornosti nabízí své služby.

Každý nějak musí začít, a z mnoha současných začátečníků budou za deset až dvacet let uznávaní odborníci. Dnes jsou ale jejich služby nejisté a tak trochu riskantní. Víme o čem mluvíme, protože sami adepty na odbornou práci ve fitcentrech vzděláváme. Čím déle se v oblasti přípravy specialistů pro práci ve fitcentrech zabýváme, tím více si uvědomujeme propastný rozdíl mezi znalostmi čerstvých absolventů kurzů a skutečnými požadavky a nároky praxe.

Rizika, která představuje spolehnutí se na nekvalitní služby, jsou nesmírná. Nedostatečné habituální využívání pohybového systému vede k poklesu tolerančního limitu svalů. vazů. šlach, kostí a kloubních spojení. Zvýšenou zátěž u oslabených jedinců pak mohou představovat již činnosti, které byly ještě donedávna považovány za běžné a naprosto bezpečné. Jako příklad může sloužit případ 29tiletého muže, který se rozhodl posílit si břišní svaly. Naplánoval si, že bude provádět v následujících týdnech 40-50 lehů-sedů denně. Po pěti dnech skončil v nemocnici s poškozením ledvin (námahová rhabdomyolýza, vyplavení nefrotoxických substancí z poškozených svalových buněk do extracelulární tekutiny a do krve).

Varovné jsou i případy nekvalitní práce některých nekvalitních osobních trenérů. Jedna žena byla takovým “expertem” nadšeně a důrazně povzbuzována k intenzivnějšímu cvičení ve fitcentru. Neodborně dávkovaná zátěž natolik překročila její aktuální možnosti, že i ona skončila v nemocnici. A tato bolestivá, negativní zkušenost jistě zanechala velkou kaňku na její důvěře v práci “osobních trenérů” a dalších “fitness specialistů”. A nejen na její důvěře. Případ byl projednáván u soudu, objevil se v řadě odborných časopisů a publikací. Důvěru v odbornost osobních trenérů ztratila jistě i většina jejích známých a přátel.

Tento stav je přitom paradoxní. V dnešní době představuje vhodně zvolená struktura pravidelného cvičení snad jedinou bezpečnou formu intervence, oddalující vznik obávaných chronických onemocnění - nemocí srdce a nádorových ochoření. Jenže cvičit musíme bezpečně. Jinak cvičení spíše škodí. Bezpečnou hladinu zátěže nám nejlépe stanoví odborník. Odborníků je málo.

Náhodně jsem sledoval televizní program, v němž jsou současně s vtipnými komentáři a scénkami představovány nejlepší světové televizní reklamy. Tento program mimo jiné odhaluje ohromnou mezeru mezi skutečně kvalitními reklamami a produkty, vytvářenými domácími reklamními agenturami (typu “Vo co go?). Zaujala mne reklama, kterou se pokusím stručně popsat. Pravděpodobně nepřesně, protože jsem se na daný program příliš nesoustředil (byl jsem na návštěvě u známých).

Po chodníku ke křižovatce jdou desítky chodců a zastavují se na kraji chodníku u přechodu, řízeného semaforem. Ve vozovce jede jedno auto za druhým v několika pruzích. U kraje chodníku se mimo jiné zastaví vedle sebe i náhodní dva chodci. Jeden pootočí hlavu k vedle něj stojícímu občanovi a ptá se: “Jdete na druhou stranu” Tázaný odpoví “Ano”. Tázající jej uchopí pod paží a oba rázně vstupují do silnice. Je slyšet brždění aut, některá auta do chodců naráží, oni nemotorně uskakují. Náhle se zaostří kamera a je vidět, že oba muži mají v rukou bílé slepecké hole. A objevuje se pointa reklamy, kterou nepřesně interpretuji takto: “Je špatné nemít informace. Je horší mít nesprávné informace”.

Po shlédnutí tohoto televizního šotu se mi v hlavě okamžitě promítlo srovnání s oblastí fitness. Hodně lidí je dnes ohroženo současným převládajícím způsobem života. Počet ohrožených každým dnem stoupá. Potřebují pomoc. Nemají přitom dostatek spolehlivých informací. Například informací o tom, jaký cvičební program zvolit, jak jej bezpečně a účelně provádět.

Jsou jako slepec, který stojí na okraji chodníku a nemá možnost si zrakem ověřit stav ve vozovce. Proto hledá pomoc u vedle stojícího. Předpokládá, že jde o člověka, který vidí, a může tedy svým správným rozhodnutím kompenzovat jeho zrakový deficit. Převést jej bezpečně na druhou stranu vozovky.Jenže vedle stojící je také slepec a také hledá pomoc. Otázku tázajícího si interpretuje jako přátelskou nabídku pomoci od občana s dobrým zrakem, a bez váhání ji také přijímá. Oba slepci se do sebe zavěsí a vstupují do život ohrožujícího proudu rychle jedoucích vozů.

I lidé, kteří si uvědomí nezbytnost zařazení vhodné struktury pohybové činnosti do svého každodenního života, hledají pomoc. Nemají dostatek informací. Je to situace, do které se každým rokem dostává více a více našich spoluobčanů. Lidé obézní, lidé po prodělané nemoci či úrazech atd. Pokud dostanou správné informace, přejdou bezpečně na druhou stranu pomyslné vozovky života. Pokud ale přijmou pomoc od osoby se stejnými znalostmi nebo potížemi, může je taková rada stát život nebo je může přivést do nečekaných potíží.

Předtím, než se rozhodnete přijmout pomoc v oblasti cvičení, zjistěte si o osobě, která pomoc nabízí, co nejvíce informací. Obrazně řečeno, ověřte si, zda v dané situaci či oblasti “vidí”! Zda se nejedná o “slepce” v oblasti cvičení! Odborník má mít nejen dostatek teoretických poznatků, ale i spoustu praktických zkušeností. Svoji fundovanost musí být schopen prokázat. Vlastní publikační činností, počtem spokojených klientů, účastí na odborných setkáních (vědeckých konferencích, seminářích atd.),

Dnešní doba je divná v jedné věci. Chybí v ní prvky jako charakter, slušnost, zodpovědnost, veřejná kontrola. Pokud před lety někdo jiného člověka podvedl, informace o jeho neserióznosti se brzy roznesla a dané společenství rychle podvodníka vyloučilo ze svého středu.  Navíc si lidé skutečně vyhledávali nejlepší službu.

Dnes se stalo podvádění standardem. Policisté kradou , a když jsou chyceni, drze zapírají a vzájemně se kryjí. Věhlasní advokáti pašují z věznic vzkazy spolupachatelům jak “zamést” důkazy, a když jsou obviněni, arogantně se smějí do televizních kamer. Vietnamci pašují do země zboží za miliardy, na této podvodné činnosti se musí podílet jak celníci, tak i policisté a politici. Když tuto situaci kritizujete, dozvíte se, že jste “xenofobní”. Je to divná doba!

Proč se tedy divit, že v oblasti fitness podnikají kromě vynikajících odborníků i lidé, jejichž znalosti jsou pro klienty doslova nebezpečné? Až život ohrožující! Jenže doba se tak honem nezmění. Změna politické atmosféry dané společnosti vždy trvá dost dlouho. A tak se musíme změnit my. Musíme razantně převzít do vlastních rukou zodpovědnost za svoje životy a zdraví. Protože za chyby se platí. A většinou velmi tvrdě.

Pokud si necháme poradit od osoby stejně neznalé, jako jsme sami, nebo od chytrého podvodníka, který nám za naše peníze dodá bezcenný brak, neriskujeme v oblasti cvičení jen finanční ztrátu. V případě nesprávně nastavené tělesné zátěže může být výsledkem nejen zranění, ale například rhabdomyolýza, poškození ledvin či jater - nebo i smrt.

Rizika, spojená s vložením důvěry do nesprávných rukou, se dají přirovnat k rizikům, kterým jsou vystaveni dva slepci, kteří ruku v ruce důvěřivě vstupují do rušné komunikace mezi rychle jedoucí auta.

 

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 Dr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Update

Svět počítačové techniky patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím oblastem lidské činnosti. Lidé, kteří si za doslova “nekřesťanské” peníze kupovali své první počítače koncem osmdesátých let, si možná vzpomenou, že…

Více informací

Řízení vlastního života

Zdraví závisí na řadě faktorů, z nichž některé dokážeme ovlivňovat, jiné zůstávají mimo naši kontrolu. Vědci se neustále přou, které faktory jsou skutečně ovlivnitelné a pohybují se v tomto směru od totálního…

Více informací

Potřebuji radu odborníka?

  Otázka: Chci po delší době začít opět pravidelně cvičit. Domníváte se, že pro mne bude výhodné zaplatit si služby osobního trenéra nebo fitness konzultanta? Odpověď: Ve světě sportu mají i ti nejlepší…

Více informací