travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Posilování prokazatelně upevňuje zdraví

Posilování, tj. cvičení s činkami, kladkami a na přístrojích s měnitelnou velikostí zátěže, nemělo dlouho v lékařském světě na růžích ustláno. V učebnicích, které ještě dnes můžeme najít na pracovních stolech mnoha lékařů, se píše, že tento typ cvičení vede ke zvyšování tlaku krve a z dlouhodobého pohledu ohrožuje stav srdce. Tyto a podobné argumenty nám byly předhazovány v dobách, kdy jsme psali první publikace o kulturistice a posilování, když jsme na vědeckých konferencích vystupovali s příspěvky o vhodnosti posilování při snaze pozitivně ovlivnit zdraví. Byly to doby, kdy informací o pozitivním působení cvičení se zátěžemi bylo poskrovnu. Vycházeli jsme spíše z kladných osobních zkušeností s tímto typem cvičení.

Byly to doby, kdy posilovali převážně vybraní vrcholoví sportovci, většinou jen v tzv. silových sportech, jako jsou vzpírání, kulturistika, hod oštěpem nebo koulí, veslování. V ostatních sportech se dlouho neposilovalo. A tento typ zátěže byl považován za naprosto nevhodný pro děti, ženy, seniory a kondičně cvičící. Posilování neměli rádi jak trenéři, tak i sportovci. A v tomto chybném názoru je podporovali sportovní lékaři. V té době také ještě nebyla plně rozvinutá metodika posilování. Nebyly známé všechny proměnné, umožňující upravit tréninkovou zátěž v souladu s okamžitými možnostmi daného sportovce.

Posilování dlouho nevyvolávalo ani větší zájem vědců. Většina výzkumů vlivu tělesné zátěže na zdraví a jednotlivé systémy lidského organismu se soustředila na posuzování dopadu aerobního cvičení. Pokud se již někdo pokusil o sledování vlivu posilování na zdraví, měly realizované výzkumy mnoho metodologických nedostatků. Většinou byla zvolená zátěž příliš nízká, která nebyla schopná vyvolat odpovídající odpověď ve sledovaných organismech. Chyba nebyla v posilování, byla v metodologii výzkumu. Vědci neposilovali a tak se dopouštěli hrubých chyb při strukturaci zátěže sledovaných subjektů.

V posledním desetiletí minulého století došlo ale k významné změně pohledu na význam posilování pro zdraví populace. Na tuto pohybovou aktivitu se soustředilo více výzkumů, došlo k zásadnímu upřesnění metodiky cvičení, objevily se nové, účinné a bezpečné posilovací přístroje. Výzkumy se začaly zabývat otázkami posilování seniorů, dětí, těhotných žen a osob obézních. Výsledky jasně ukázaly, že je posilování bezpečnou a účinnou formou stimulace organismu.

V porovnání s dlouhá léta preferovanou aerobní aktivitou má posilování mírně snížený pozitivní vliv na maximální spotřebu kyslíku a další ukazatele efektivity práce srdečního svalu. Na druhé straně je však významnější jeho prospěšný vliv na kompozici těla, prevenci pádů, na vzestup množství svalů a jejich síly a na hodnotu bazálního metabolismu. Porovnání vlivu aerobní aktivity a posilování na jednotlivé tělesné funkce ukazuje  následující tabulka.

Tabulka: Srovnání vlivu aerobní zátěže a posilování na lidský organismus (Williams et al., 2007)

 
 Proměnná  Aerobní aktivita  Posilování
  Kompozice těla 
Hustota kostí  ↑↑ ↑↑
Procento tuku   ↓↓  ↓
Aktivní tělesná hmota  0  ↑↑
Svalová síla  0↑ ↑↑↑
 Metabolismus glukosy  
Reakce insulinu   ↑↑  ↑↑
Základní hladina insulinu  ↓  ↓
Insulinová senzitivita   ↑↑ ↑↑
   Lipidy a lipoproteiny v plazmě
HDL cholesterol  ↑0  ↑0
LDL cholesterol   ↓0  ↓0
Triglyceridy   ↓↓  ↓0
   Ostatní
Hodnota bazálního metabolismu  ↑0  ↑
Kvalita života ↑0 ↑0
↑ = hodnota se zvyšuje,  ↓ = hodnota se snižuje,   O = hodnota zůstává nezměněná
1 šipka = malý efekt,        2 šipky = střední efekt ,    3 šipky = velký efekt

Uvedené údaje jsou použity z článku, který 17. července 2007 vyšel v prestižním časopise “Circulation”. Tento významný časopis presentuje názory Americké společnosti srdce (American Heart Association), organizace, která má za úkol snížit počty Američanů, trpících a umírajících na nemoci srdce a cév. Přes pokroky, dosažené v prevenci vzniku a léčbě, představují nemoci srdce stále “zabijáka číslo 1” ve všech průmyslově rozvinutých zemích. Poprvé se lékaři věnovali otázkám vlivu posilování na stav srdce a cév a na celkové zdraví populace v roce 2000. Článek, vydaný 17. července 2007 upřesňuje a rozšiřuje informace, předané veřejnosti v roce 2000. Ukazuje se, že  vliv posilování  je natolik pozitivní, že se s jeho propagací nesmí dále váhat.

Na stránkách fitnet jsme již mnohokrát napsali, že jedním z největších problémů dneška je sarcopenia. Dosud byl termín “sarcopenia” definován jako “ztráta svalů, doprovázející proces stárnutí”. V uvedeném materiálu AHA se mi líbila malinká změna v definici: “sarcopenia je ztráta svalů, která může doprovázet proces stárnutí”. Nová definice naznačuje, že sarcopenia není nějaký nevyhnutelný, osudový proces. Vhodnými zásahy do života můžeme vzniku a rozvoji této poruchy zabránit. Sarcopenia může, ale nemusí doprovázet proces stárnutí. Je to na nás. Pokud posilujeme, sarcopenii můžeme zabránit. Posilování nejen zastavuje ztráty svalů. Navozuje jejich hypertrofii, zvyšování množství svalové tkáně.

Zaujala mne i další drobnost, která se neobjevila v minulé verzi materiálu z roku 2000. Autoři se shodli na tom, že “předepsaný a pod dohledem prováděný posilovací program zvyšuje svalovou sílu,  a vytrvalost, funkční kapacitu a samostatnost, vysokou kvalitu života, při současném snížení závislosti na pomoci okolí u osob zdravých i trpících nemocemi srdce (Prescribed and supervised resistance training enhances muscular strength and endurance, functional capacity and independence, and quality of life while reducing disability in persons with and without cardiovascular disease).

Na textu se mi líbí zdůraznění, že posilovací program má sestavit a na jeho provádění dohlížet odborník (“předepsaný a pod dohledem prováděný posilovací program.....”) . Opakujeme tento fakt na našich stránkách snad až do omrzení. Proto jsem rád, že jej ve svém stanovisku zdůraznila i významná organizace AHA (American Heart Association). Lidé středního věku, lidé, kteří stárnou, jsou obézní nebo mají zdravotní problémy se mají vždy před zahájením cvičení ve fitcentru obrátit na odborníky. Těmito odborníky jsou instruktoři fitcenter, osobní trenéři a fitness konzultanti. Ti posoudí aktuální stav zájemce o cvičení a na základě racionálních podkladů sestaví bezpečný a přitom účinný cvičební plán.

Cvičení je v dnešní době pro udržení zdraví  většiny populace naprosto nezbytné. Klasické aerobní aktivity typu chůze, joggingu nebo jízdy na kole je prospěšné doplňovat posilováním. Nejlepším prostředím pro posilování je kvalitně vybavené fitcentrum. Cvičit se nejprve musíme naučit. Stejně, jako se musíme naučit jezdit na kole nebo plavat. Skočit do hluboké vody může být pro neplavce nebezpečné. Začít cvičit ve fitcentru bez základních znalostí posilování může mít podobné následky. Může poškodit. Pokud se ale naučíte cvičit ve fitcentru, dokážete zbytek života citlivě ovlivňovat stav svého zdraví i tvar svého těla.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. WILLIAMS, MA. et al. (2007): Resistance Exercise in Individuals With and Without Cardiovascular Disease: 2007 Update. A Scientific Statement from the American Heart Association Council on Clinical Cardiology and Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism. In.: Circulation; pp. 116-130.
  2. PECK, P. (2007): AHA Says Weight Training May Benefit Cardiac Patients. In.: MedPage Today, 17. července.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Cena kurzu

Kurz je nepovinný. Rozhoduje se pro něj ten, kdo usoudí, že kurzem získané poznatky mohou zlepšit jeho práci v oblasti fitness a wellness. Namáme své absolventy "na háčku" povinného prodlužování kvalifikace. Řada akreditovaných…

Více informací

Cvičení prospívá nejen srdci, ale i mozku

Pokud čteme populární články o cvičení, vždy se na prvním místě zdůrazňuje jeho význam pro stav srdce a aerobní zdatnost. V posledních desetiletích se podstatně prodlužuje průměrná délka života mužů i žen a tak…

Více informací

Jediná správná možnost

Jediná správná možnost (jak se zbavit obezity) Autoři: Vladimír Kolouch, Libuše Boháčková, Richard Bláha. Příloha časopisu "STADION", ročník 37, číslo 15, vyšlo 11.dubna 1989.(16 stran) OBSAH: Cíl: Zlepšit…

Více informací