Poradenství může zabránit vzniku diabetu

Podle názoru Světové zdravotnické organizace WHO žijeme v „obesogenním“ prostředí. Vinou výrazného nedostatku pohybu a chronického nadbytku potravy, charakterizujících převažující životní styl dneška, dochází u většiny současné světové populace ke změnám kompozice těla, snižuje se množství svalové hmoty a zvyšuje podíl zásob tuku na celkové hmotnosti těla. Stáváme se obézními, máme nadbytečné, reálně nevyužitelné zásoby energie. Obezita je vstupní branou do metabolického syndromu. Tímto syndromem dnes trpí v USA více než 45% všech mužů i žen ve věku 50-60 let. Situace u nás není ani o trochu lepší. Metabolický syndrom vede dříve nebo později ke vzniku diabetu typu 2 a ten představuje vstupní bránu do nemocí srdce a dalších tzv. chronických neinfekčních onemocnění. Ty jsou pak příčinou předčasné smrti zhruba 75% obyvatel většiny průmyslově vyspělých zemí.

Nikdo nechce být obézní, nikdo nechce, aby jeho zdraví ohrožovaly závažné choroby, nikdo nechce předčasně umírat. Všem se to „jaksi stane“. Oběti současného životního stylu přejaly od rodičů způsob života, chodily desítky let poctivě do práce, vybudovaly solidní domov, vychovaly řádně své děti. A náhle, na prahu padesátky nebo šedesátky, jsou zde děsivé zdravotní problémy, které přichází zdánlivě naprosto nečekaně, které ohrožují nejen kvalitu života, ale i život samotný. Co teď? Existuje bezpečná cesta zpět? Dá se vzniku metabolického syndromu nebo diabetu zabránit, je možné nástup těchto poruch alespoň oddálit?

Tyto otázky si položili finští vědci pod vedením Dr. Jaany Lindström z University v Helsinkách. Aby našli odpovědi, sestavili rozsáhlý vědecký výzkum, na němž se podílelo 522 obézních mužů a žen středního věku, u nichž již nastaly negativní změny v toleranci glukosy (krevního cukru), charakteristické pro metabolický syndrom. Účastníci výzkumu, který probíhal v letech 1993 až 2000 a jehož výsledky byly presentovány v roce 2003, byli náhodně rozděleni do dvou skupin, z nichž obě obdržely komplexní informace a rady, zaměřené na snížení hmotnosti, zlepšení tolerance glukosy, snížení příjmu tuků a dosažení zdraví prospěšných změn chování. Obě skupiny byly vzájemně srovnatelné (pohlaví, věk, BMI, hladina glykémie atd.). Lišily se pouze ve způsobu předání rad a informací:

 1. skupina kontrolní (257 osob) – obdržela informace na začátku výzkumu a dále jen vyplňovala dotazníky a docházela na potřebná vyšetření a odběry. Informace byly předány všem členům této skupiny formálně, spolu s písemnými materiály a podklady, na vstupním společném setkání, účastníci neměli možnost klást individuální dotazy, v následujících letech neměli možnost konzultovat své problémy, potíže a nejasnosti.
 2. skupina s poradenstvím (265 osob) - obdržela stejné vstupní informace a materiály jako kontrolní skupina, ale každý účastník individuálně, mohl tedy ihned konzultovat s odborníkem své problémy a nejasnosti, klást doplňující dotazy, každý člen této skupiny se pak pravidelná setkával s odborníky - během prvního roku výzkumu se jednalo o sedm individuálních půlhodinových konzultací, v každém z následujících roků pak o 4 individuální konzultace za rok.

Cílem výzkumu bylo posoudit, jak budou účastníci úspěšní v dosažení cílových kritérií:

 • snížení vstupní hmotnosti o 5%, pokud možno tempem nepřesahujícím 0,5 kg za týden
 • zvýšení množství pohybové aktivity denně na půl hodiny a více
 • snížení příjmu tuků na 30% celkového denního přívodu energie nebo méně
 • snížení příjmu nasycených tuků na 10% denního přívodu energie nebo méně
 • zvýšení spotřeby vlákniny na 15 g/1000 kcal příjmu potravy nebo více

Každoročně byli všichni účastníci výzkumu vyšetřeni komplexně i laboratorně (tolerance glukosy, profil krevních tuků, výška, hmotnost, BMI, obvod pasu atd.).

Výsledky jednoznačně prokázaly statisticky významné zlepšení sledovaných kritérií u skupiny s poradenstvím v porovnání s kontrolami. Skupina s poradenstvím snížila svoji hmotnost za první rok o 3,5 kg (kontroly jen o 1,0 kg, P < .0001). Po třech letech byl dosažen průměrný pokles hmotnosti u skupiny s poradenstvím o 3,5 kg, u kontrolní skupiny pouze o 0,9 kg (P < .0001). Pětiprocentního snížení hmotnosti dosáhlo 46% členů skupiny s poradenstvím, téhož cíle dosáhlo jen 14% kontrol (P < .0001). Cílových hodnot příjmu tuku dosáhlo 37% členů skupiny s poradenstvím a jen 20% kontrol (P < .0001), konzumaci nasycených tuků snížilo na cílovou hodnotu 21% skupiny s poradenstvím a jen 9% kontrol (P < .0001). Spotřebu vlákniny zvýšilo na cílové hodnoty 37% členů skupiny s individuálním přístupem a 23% kontrol  (P < .0006). Hladina glukosy v krevní plasmě nalačno se snížila po prvním roce u skupiny s poradenstvím o 0,2 mmol/l, u kontrol nedošlo k žádnému zlepšení (P < .0001). Stejné hodnoty u obou skupin byly naměřeny i po třech letech. Zvýšení množství pohybové aktivity bylo zaznamenáno po jednom roce u 30%  členů skupiny s poradenstvím  a pouze u 14% kontrol ((P < .0001), po třech letech výzkumu cvičilo pravidelně alespoň půl hodiny denně 29% členů skupiny s poradenstvím a 17% kontrol (P = .0028).

Výzkum byl v roce 2000 předčasně ukončen, protože průběžné výsledky jasně prokázaly výrazně lepší zdravotní hodnoty skupiny s poradenstvím, především statisticky významně nižší výskyt diabetu. Realizátoři proto považovali za neetické pokračovat ve výzkumu a tím vlastně poškozovat zdraví osob, náhodně zařazených do kontrolní skupiny. Výzkum jasně prokázal, že je možné pozitivně ovlivnit klíčová zdravotní kritéria a zabránit tak vzniku obezity i diabetu nebo alespoň nástup těchto metabolických poruch významně oddálit.

Při snaze o zlepšení zdraví a zdatnosti hraje nesmírně významnou, běžnou populací nedoceněnou,  roli odborné poradenství. V oblasti prevence nemocí nebo při snaze o návrat k plnému zdraví prostě není prostor pro amatérismus. Každý, kdo se pokouší sám o kontrolu nebo snížení hmotnosti, má v dnešních „obesogenních“ podmínkách velmi malou šanci na úspěch. Obesogenní prostředí je dnes natolik silné, že je výhodné při hledání postupů kontroly hmotnosti využít služeb poradců a specialistů. Obezita je multifaktoriální onemocnění, odborník musí na základě specializovaných postupů najít pro každého jedince individuální postup řešení právě jeho problémů a potíží.

Obecné rady nejsou účinné. Najdeme jich denně v tisku spousty. Jsou často správné. Ale neřídí se jimi téměř nikdo. Při snaze změnit svoji hmotnost jen vlastními silami máme asi stejnou šanci na úspěch, jako při snaze opravit poruchu na moderním automobilu, například značky Toyota. Pokud nemáme profesionální prostředky a znalosti, naše šance uspět je nulová.

Pozitivně ovlivnit svůj život můžeme v kterékoli jeho fázi. Je k tomu potřeba vyřadit z denního života co nejvíce patogenů a vřadit do něj co nejvíce salutorů. Jenže to je proces, který vyžaduje znalosti. Pokud je nemáme, dopouštíme se chyb. Změna chování není otázkou nějakého rozhodnutí, nedá se navodit někde na chodbě domu pětiminutovým hovorem.

Zdravý životní styl je jako mozaika. Musíme dát na správné místo jednotlivé kamínky. Teprve pak se ukáže obraz. Fitness konzultant nebo osobní trenér jsou odborníci, kteří vám dokáží poradit, jak seskládat kamínky života do správného obrazu. Do obrazu, který zajistí dlouhý a zdravý život.

V dnešní době je výhodnější obrátit se spíše na odborníky v otázkách cvičení než na lékaře. Lékaři hasí již vzniklý požár. Odborníci na cvičení dokáží svými radami vzniku požáru zabránit. Pohyb je geniální, přírodou koncipovaný lék na většinu nemocí dneška. V otázkách jeho dávkování vám nejlépe poradí odborníci na cvičení. Předají vám současně mnoho dalších informací a odpoví na vaše individuální dotazy a nejasnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LITERATURA:
 1. ACSM (2000): Exercise and Type 2 Diabetes. Position Stand. Med Sci Sports Exercise, Vol 32, No 7.
 2. ADA (American Diabetes Association), (2001): Diabetes Mellitus and Exercise. Position Statement. In.: Diabetes Care, Volume 24, Supplement 1, Clinical Practice Recommendations 2001.
 3. Casey, J. (2001): US Diabetes & Obesity Rates Double in Just 1 Year. Medscape, 9, 2001.
 4. BARCLAY, L. (2003): Lifestyle Interventions Help Prevent Diabetes. In.: Medscape, December 2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Pohodlí, pohodlí, pohodlí!

Pohodlí! Neboli jak často píši “komfort”. Stáváme se populací poživačných lenochů, kteří se vyhýbají jakékoli námaze a naopak vyhledávají sebemenší příležitost k tomu “užít si”. A ještě se tím chlubíme.…

Více informací

Nejčastější chyby při uvažování o cvičení

Informací o pozitivním vlivu tělesných cvičení na zdatnost, výkonnost a zdraví člověka každým dnem přibývá. Přesto se počet pravidelně cvičících výrazně nezvyšuje. Naopak téměř lavinovitě přibývá lidí obézních,…

Více informací

Výskyt diabetu u seniorů se trvale zvyšuje

Výskyt onemocnění diabetem se u starších občanů zvýšil za minulé desetiletí o neuvěřitelných 62%. Toto závažné metabolické onemocnění tak postihuje téměř 28% seniorů. Výskyt zdravotních komplikací, doprovázejících…

Více informací