Další důkazy významu posilování

Dlouho se ví o pozitivním vlivu cvičení se zátěžemi - posilování - na stav svalů, kostí, šlach a vazů. V posledních letech se již přestala šířit i nesmyslná, nepodložená tvrzení o negativním vlivu posilování na hladinu krevního tlaku a tím na stav srdce a cév, která ještě v polovině osmdesátých let minulého století nezodpovědně šířili někteří lékaři. Prokázal se naopak pozitivní vliv posilování v prevenci sarcopenie, osteoporosy, obezity, hypertenze, metabolického syndromu, diabetu a pádů seniorů. Vědci se dnes více věnují výzkumu vztahu mezi posilováním a zdravím a přichází se s novými, překvapivými závěry. Jako dlouholetý propagátor posilování mám z těchto nových poznatků velkou radost a snažím se je předat co nejdříve studentům mých kurzů instruktorů fitcenter a čtenářům stránek fitnet.

V minulých dnech jsem na stránkách časopisu "PLOC Medicine" narazil na článek, informující o tom, že posilování zpomaluje proces stárnutí. Působí ve svalových buňkách pozitivně na mitochondrie, buněčné  organely, které představují něco jako biologickou elektrárnu. Podílí se za přítomnosti kyslíku na přeměně makroergních substrátu v energii, nezbytnou pro činnost každé buňky těla. Výkonnost mitochondrií se věkem snižuje a to vede k poklesu zdatnosti a výkonnosti organismu jako celku. Nyní vědci přichází s tvrzením, že se mitochondrie při posilování revitalizují (obnoví, oživí).

V DNA mitochondrií se v průběhu života akumulují jednotlivé poruchy a tím se snižuje jejich schopnost dodávat buňce dostatek energie. Nižší výkony buněk přispívají ke snižování výkonu celého organismu. Klesá výkonnost nejen konkrétní buňky, ale i jednotlivých orgánů které vytváří, a organismu jako celku. Stárneme. Otázkami vztahu mezi stárnutím a stavem mitichondrií se věnovali  Dr. Simon Melov z Buck Institute a Dr.Tarnopolsky, profesor na Lékařské fakultě McMaster University v Hamiltonu, Ontario. Odebrali se svými spolupracovníky vzorky tělesných tkání 25 osobám ve věku nad 70 let, a to před zahájením posilovacího programu a po jeho ukončení.

Senioři posilovali dvakrát týdně po dobu 6 měsíců. Vzorky tkání byly porovnávány s podobnými vzorky, odebranými mladým osobám ve věku 20-29 let. Vliv posilování na stav mitochondrií byl velmi výrazný. Podle vědců se jejich funkční stav  blížil stavu u osob o 40 let mladších. Svalové buňky měly díky zlepšené funkci mitochondrií více energie pro svoji činnost, což se projevilo na jejich výkonnosti. Před zahájením cvičení byla síla svalů seniorů o 59% nižší v porovnání se skupinou mladých kontrol. Po ukončení programu se síla seniorů zvýšila o 50%, takže v porovnání s skupinou mladších osob byla jejich síla nižší jen o 38%.

Pozoruhodný byl zvláště vliv posilování na sílu extenzorů kolenního kloubu, které se významně podílí na jistotě chůze a snižují riziko pádů. Vzestup síly svalů usnadnil většině seniorů provádění běžných denních činností, například chůzi do schodů, zvedání vnoučat nebo nošení nákupů. Zvyšuje tedy podstatně kvalitu života. Protože se průměrná délka života v posledním století podstatně zvýšila, je informace o ovlivnění kvality “života navíc” nesmírně cenná. Umožňuje seniorům aktivně svůj stav ovlivňovat. Nečekat je trpně na smrt.

Vědci byli výsledky svých měření velmi překvapeni. Očekávali, že vyjádření genů se u seniorů žádným zásahem nedá změnit. Že jednou pro vždy přírodou daný. Skutečnost, že se cvičení značně ovlivnilo genetické mechanismy buněk dává podle nich naději, že je tímto způsobem možné významně zpomalit proces stárnutí. Mělo by být povzbuzením pro všechny “dříve narozené” aby se vydali do fitcenter a zahájili pravidelný posilovací program.

Většina dosavadních studií procesu stárnutí byla realizována na červech, muškách nebo myších. Jejich výsledky nebylo možné přímo interpretovat na člověka. Výše uvedený výzkum byl první, který byl prováděn na lidech. Jeho výsledky jsou proto velmi povzbuzující. Ukazují na praktickou, realizovatelnou cestu, jak ovlivňovat stav organismu a zpomalit průběh stárnutí. Stárnutí není tedy jen výsledkem genetického nastavení a vlivů prostředí. Tempo stárnutí můžeme ovlivňovat. Na úrovni buněčných mechanismů to jednoznačně prokázal komentovaný vědecký výzkum. Je tedy do značné míry na každém z nás, jak s tímto zjištěním naloží. Zda bude dále posedávat u televize a ”šetřit se”, nebo zda nejméně třikrát v týdnu vezme kabelu se sportovním oblečením a vydá se do fitcentra.

Za hlavní problém většího zapojení seniorů do cvičení ve fitcentrech považují vědci nedostatek zkušeností starších lidí s touto formou cvičení. V době, kdy byli mladí, se posilování nepovažovalo za vhodné. Proto je nutné nejprve seniory naučit správně provádět jednotlivé cviky s činkami, kladkami nebo na posilovacích přístrojích. Senioři se také mají před zahájením cvičení poradit s lékařem, zvláště pokud trpí některou chronickou chorobou.

V našich kurzech instruktorů fitcenter předáváme studentům i informace, jak cvičení ovlivňuje zdravotní stav a jak přistupovat k sestavování programů pro seniory a osoby s oslabeným zdravím. Posilovací program, sestavený kvalitním osobním trenérem, je bezpečný a účinný. Může zásadně ovlivnit průběh stárnutí. Proto se seniorům skutečně vyplatí investovat do cvičení.


LITERATURA:
  1. CAMLOT, H. (2007): Lift weights for a younger you. Pump it up! Medical research reveals that weight training can reverse the aging process. In.: Homemarkers.com.
  2. PLOS One (2007): Exercise Reverses Aging In Human Skeletal Muscle.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2010 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Prevence sarcopenie v rámci ovlivňování kvality života

Tento příspěvek byl přednesenl na národní konferenci "SPORT V ČESKÉ REPUBLICE NA ZAČÁTKU NOVÉHO TISÍCILETÍ", pořádaný Fakultou Tělesné Výchovy a Sportu University Karlovy v Praze ve dnech 1-4. února 2001. Jeho text je…

Více informací

Cvičení a délka života

Psát články o tom, že tělesné cvičení má pozitivní vliv na náš život je nošení dříví do lesa. Každý to dobře ví a dnes se snad již nenajde člověk, který by tento fakt nějak vážněji zpochybňoval. Pravidelná…

Více informací

Redukce hmotnosti snižuje chatrnost zdraví u seniorů

Obezita dnes ohrožuje stále více lidí. Náš životní styl je určován televizí, tiskem, rozhlasem a obecně současným kulturním povědomím. To má ale své kořeny v dobách, kdy lidé denně těžce fyzicky pracovali. Pasivní…

Více informací