Redukce hmotnosti snižuje chatrnost zdraví u seniorů

Obezita dnes ohrožuje stále více lidí. Náš životní styl je určován televizí, tiskem, rozhlasem a obecně současným kulturním povědomím. To má ale své kořeny v dobách, kdy lidé denně těžce fyzicky pracovali. Pasivní trávení volného času představovalo logickou součást regeneračního vzorce znovuzískávání pracovní kapacity. Dnes je tento kdysi progresivní prvek života člověka příčinou vzniku řady závažných onemocnění. Obezita dnes již postihuje lidi každého věku. Přitom, stejně jako infekční nemoci, ohrožuje nejvíce děti a seniory.

Obezita vede u seniorů ke ztrátám fyzické zdatnosti a funkční nezávislosti. Starší obézní lidé nesnadno zvládají základní životní úkoly a jsou dříve než jejich štíhlejší vrstevníci závislí na pomoci společnosti. To klade nesmírné nároky na finanční zdroje konkrétní rodiny i státu, přináší nesmírné osobní utrpení nejen seniorům, ale i jejich blízkým. Přitom obézních dopělých přibývá. Z dospělých obézních se stávají obézní senioři.

 Jak prokázaly vědecké výzkumy, mají na život seniorů pozitivní vliv změny stravovacích návyků a zvýšení množství pohybové aktivity. V jedné studii bylo sledováno 27 starších, obézních, fyzicky nevýkonných osob. Byli náhodně rozděleni do dvou skupin a sledováni po dobu 26 týdnů. Jedna skupina byla kontrolní, druhá výzkumná, tj. její členové byli vystaveni záměrnému působení (intervenci). To spočívalo v konzultacích v otázkách stravy a cvičení. Členové skupiny cvičili pod dohledem odborníků 3krát v týdnu a dodržovali deficit mezi příjmem a výdejem energie zhruba na hladině 750 kcal za den.

 Kontrolní skupina nevykázala na konci výzkumu žádné snížení tělesné hmotnosti a nezlepšila se u nich ani sledovaná kritéria celkového zdraví. Senioři ve skupině, která obdržela rady od odborníků, snížili během 26 týdnů výzkumu svoji hmotnost v průměru o 8,4%. Protože se u nich podstatně nezměnilo množství aktivní tělesné hmoty, byla téměř veškerá ztráta hmtonosti kryta ztrátou tukové tkáně. V porovnání s kontrolami došlo u intervenční skupiny ke zlepšení všech sledovaných tělesných funkcí, ke zvýšení svalové síly, rychlosti chůze, vytrvalosti a zlepšení rovnováhy. Tyto změny se projevily subjektivním pocitem zlepšení stavu zdraví. Sledovaní senioři se dokonce na setkání s konzultanty a na cvičení velmi těšili.

 Za jeden z největších problémů kontroly hmotnosti seniorů se považuje jejich pevně zabudovaný systém stravovacích a pohybových návyků. Bez pomoci odborníků jen málokterý starší člověk dokáže snížit svoji hmotnost, případně již dosažené snížení množství tuků stabilizovat. Vědci v tomto směru zvláště zdůraznili nezastupitelnost poradenství. Rada odborníka, možnost konzultovat s ním pocity a stavy během hubnutí, představují klíč k úspěchu.

Starých lidí přibývá a tím se zvyšují i náklady na léčbu těch z nich, kteří mají nadváhu nebo jsou nemocní. Přitom je jasně prokázáno, že u většiny chronických chorob mají změny způsobu života pozitivnější a trvalejší výsledky než většina léků a léčebných postupů. Léky mají navíc negativní vedlejší účiunky a jejich účinnost s délkou aplikace klesá.

 Změna životního stylu je nutná u všech seniorů, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní. Není daleko doba, kdy společnost nebude mít zdroje na zajištění léčení všech nemocných. Proto by měl každý soudný člověk, který má problémy s hmotností, vyhledat kvalitního fitness konzultanta nebo osobního trenéra a pod jeho vedením hledat cestu z potíží. Více svalové hmoty, vyšší výkonnost jsou nejlepší zárukou zlepšení zdraví a předpokladem dosažení vyššího věku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA: 

  1. RAUSCHER, M. (2006): Weight loss reduces frailty in obese older adults. In.: Reuters Health, Tuesday, April 25, 2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2006 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Diety prostě nefungují

Už dlouhá léta šíříme v našich kurzech instruktorů fitness a na stránkách “fitnet” názor, že ve snaze o celoživotní kontrolu hmotnosti se nesmíme soustředit na stránku příjmu energie, ale především musíme ovlivnit…

Více informací

Důvěřujete jen kvalifikovaným odborníkům v oblasti fitness

Do roku 1990 byl termín “trenér” vyhrazen pro osoby, připravující sportovce k soutěžím. Kvalifikace “trenér” byla rozdělena do tří tříd (trenéři III. třídy, II. třídy a I.třídy). Základní kvalifikací byla III.…

Více informací

Tělesná zátěž a funkce mozku

Velkým problémem dnešní doby je zhoršující se stav populace. Přibývá osob vyššího věku, osob oslabených a nemocných. Snižuje se počet práceschopných. Ubývá těch, kteří tvoří hodnoty a přibývá těch, kteří jsou…

Více informací