travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

Fluktuace hmotnosti

Řada lidí s nadváhou a obézních osob dokáže pomocí diet a dalších hrubě drastických, nezdravých, nefysiologických zásahů do funkcí organismu, během jistého období snížit svoji hmotnost, a to často i o desítky kilogramů. Tento krátkodobý úspěch je ale většinou po čase následován opětným zvýšením tělesné hmotnosti na úroveň před zahájením diety nebo se dokonce vzestup hmotnosti zastaví na ještě vyšší hodnotě. Radost z úspěchu a zlepšení vzhledu je tak následována nepříjemnými pocity zklamání a prohry. Tato frustrace může paradoxně vést ke zvýšené konzumaci stravy a k dalšímu nekontrolovanému vzestupu hmotnosti. Po čase se však najde nový silný motiv a daný jedinec se pustí s chutí do nové zázračné, slibné, tentokrát již určitě "stoprocentně účinné" diety. A po krátké naději opět spadne "na hubu".

Pokud je pokles hmotnosti nastolen především či výhradně zásahy do příjmu potravy, je naděje na udržení případně dosažených pozitivních změn mizivá a dříve nebo později se ztracené kilogramy nemilosrdně vrátí. Během života může obézní člověk projít několika takovými gigantickými cykly poklesu a znovunabytí tukových zásob. Mluvíme o fluktuaci hmotnosti.

O obezitě toho dnes víme v porovnání s minulostí podstatně více. Odborné časopisy přináší každý měsíc výsledky nových a nových vědeckých výzkumů, věnovaných biochemickým, fysiologickým a psychologickým aspektům vzniku a rozvoje obezity. Knižní pulty se prohýbají pod haldami knih, věnujících se problematice obezity, obchody s potravinami nabízí stále více nízkotučných a nízkokalorických produktů, trh doslova exploduje pod návalem doplňků výživy, určených pro kontrolu hmotnosti. Přesto se za posledních deset let počet obézních ve většině průmyslově vyspělých zemí zdvojnásobil a nadále prudce roste.

Jak obézních přibývá, stávají se perspektivním ekonomickým trhem, na který se zaměřuje stále více výrobců a provozovatelů služeb. Kromě vyložených podvodníků, slibujících rychlý a trvalý pokles hmotnosti bez námahy, jen díky konzumaci nabízeného produktu, tj. zázračné pilulky, tajemné vodičky nebo pohodlné náplasti, se v obecném povědomí dlouhodobě udržují i zastaralé, sice poctivě myšlené, leč v samé podstatě chybné a tedy neúčinné postupy kontroly hmotnosti. Běžný občan dnes ztrácí přehled v záplavě mnohdy zásadně si odporujících informací a nejednou svoji snahu o optimalizaci hmotnosti z beznaděje vzdává. Tím se vystavuje všem negativním dopadům, spojeným s nadměrným nakupením tělesného tuku.

Existují dokonce organizace a spolky, které se snaží občana přesvědčit o tom, že obezita je přirozená a krásná, že obézní jsou terorizováni zbloudilou společností, která nasadila nerozumné a nepřirozené vzory štíhlosti. V jedné publikaci, určené obézním, jsme dokonce našli i tuto větu: "Pokud jde o příjem potravy, setkáváme se často s iracionálními tvrzeními, že tloušťka je nezdravá" (Krch, Málková, 1993). Takové prohlášení je v příkrém rozporu s mnohonásobně ověřenými výsledky vědeckých výzkumů, statistických dat a s obsahem oficiálních stanovisek nejvýznamnějších lékařských, vládních a tělovýchovných organizací - například ACSM (2001), AHA (1996), WHO (2003) atd..

Na základě dlouhodobého sledování výsledků výzkumů, věnujících se problematice obezity, můžeme jednoznačně prohlásit, že nadměrné nakupení tukových zásob má na zdraví, zdatnost a kvalitu života člověka neobyčejně negativní dopad. Proto je nutné přinášet ověřené informace o účinných způsobech prevence obezity a o postupech snižování množství zásobního tuku u osob s jeho zvýšeným nakupením. Je nutné jasně definovat, že z pohledu celoživotní kontroly hmotnosti je nezbytné přesunout těžiště z oblasti ovlivňování příjmu potravy na oblast účinného ovlivňování energetického výdeje.

Bohužel se na trhu dnes a denně objevují nové diety, přípravky a produkty, které jsou zaměřeny na snížení příjmu energie. Jak ale prokazují výsledky výzkumů, až 95% dietujících nabere zpět během jednoho roku ztracenou hmotnost. Pregnantně se k neúspěchu diet při kontrol hmotnosti vyjádřil známý americký dietolog Brownel: "Pokud je vyléčená dieta definována jako snížení tělesné hmotnosti na optimální úroveň a udržení takto dosažené hmotnosti déle jak tři roky, pak je pravděpodobnější vyléčení většiny rakovin než obezity". Z pohledu obezity jsou zřejmě meze možností jedince limitovány nikoli jeho odhodláním, nadšením a volním úsilím, nýbrž biologickými možnostmi jeho organismu. A právě ty je nutné při snaze o snížení hmotnosti aktivně ovlivňovat.

V listopadu 1988 ohlásila známá americká televizní moderátorka Oprah Winfrey (na snímku), že pomocí přípravku "Optifast" snížila svoji hmotnost o 30,5 kg. Během jediného týdne byla firma "Sandox Nutrition", výrobce tohoto produktu, zaplavena milionem telefonických hovorů od osob, projevujících zájem o zakoupení daného produktu. V prosinci 1988, pouhý měsíc po uvedeném vítězném prohlášení moderátorky o úspěšném zhubnutí, publikoval časopis "The Journal of Counsulting and Clinical Psychology" výslednou zprávu významných odborníků na výživu o dlouhodobé účinnosti léčby obezity výrobky, podobnými tomu, který používala Oprah Winfrey.

Zpráva byla odrazující - diety sice navodily prudký počáteční pokles hmotnosti (v průměru o 14,0 kg), během jednoho roku však dietující nabrali více jak dvě třetiny původní ztráty a za tři roky se hmotnost sledovaných osob nelišila od vstupních hodnot více jak o dva kilogramy. V roce 1990, tj. dva roky po ohlášení svého oslnivého úspěchu při hubnutí, přiznala Oprah Winfrey před televizními kamerami, že nabrala zpět celých 30,5 kg, které shodila pomocí uvedené diety. Při speciální "Talk Show" s příznačným názvem "Bolest znovunabývání" ("The Pain of Regain") varovala diváky a divačky: "Pokud snížíte svoji hmotnost dietou, dříve nebo později se kila vrátí" (Perri et al., 1992).

Skutečnost, že ztráta hmotnosti, navozená pouze zásahy do příjmu energie, je pouze krátkodobá, potvrdily tisíce výzkumů. Meta-analýza výsledků vědeckých výzkumů z osmdesátých let minulého století prokázala naprosto nezvratně, že v průběhu jednoho až dvou roků po ukončení příjem energie omezujících diet dochází k znovunabytí celých 50%, a za pět let pak ohromujících 95% původní hmotnosti, případně je hmotnost těla dokonce vyšší než před zahájením diety (Safer, 1991).

Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu obézních osob a osob, pokoušejících se o snížení hmotnosti dietami, se vědci začali zabývat vlivem fluktuace hmotnosti na zdraví dietujících. Lissner et al. (1991) srovnával na vzorku 1804 žen a 1367 mužů, účastníků známé Framinghamské studie, změny hmotnosti těla sledovaných osob podle údajů, získaných v jejich 25 letech a v následujících pravidelných měřeních, s údaji o výskytu nemocí a úmrtí.. Při hodnocení výsledků měření byl zvolen statistický model, který eliminoval vliv věku, obezity, kouření, hladiny cholesterolu, krevního tlaku, tolerance glukosy a úrovně pohybové aktivity. Výsledky jasně prokázaly vyšší nemocnost i úmrtnost ve vazbě na kolísání hmotnosti. Výsledky přehledně ukazuje tabulka:

Tabulka 1 : Vliv fluktuace tělesné hmotnosti na úmrtnost a nemocnost.

 
Sledovaná proměnná
Relativní riziko
MUŽI
ŽENY
Celková úmrtnost
1,65
1,27
Onemocnění věnčitých tepen srdce
1,78
1,38
Úmrtí na onemocnění věnčitých tepen srdce
1,93
1,55
Onemocnění rakovinou
1,33
1,05

Jak z tabulky jednoznačně vyplývá, způsobují výkyvy tělesné hmotnosti vyšší nemocnost i úmrtnost na nemoci srdce a rakovinu u mužů i žen. Tyto výsledky nebyly závislé na úrovni obezity, jinak řečeno štíhlí i obézní lidé, u kterých nedocházelo k větším výkyvům hmotnosti, měli v porovnání s lidmi, jejichž hmotnost fluktuovala, nižší nemocnost i úmrtnost na uvedené choroby. Příčinou poruch zdraví nebyla sama obezita, ale hmotnostní nestabilita.

Z tohoto zjištění vyplývají závažné důsledky. V současné době spadá v nejprůmyslovější velmoci světa - USA - do kategorie osob obézních nebo osob s nadváhou přes šedesát procent obyvatel. Jak ukázaly statistiky, drží 50% žen a 25% mužů v této zemi nějakou dietu s cílem snížit tělesnou hmotnost. Pokud vezmeme do úvahy výsledky výše uvedeného výzkumu, který byl podpořen souhlasnými výsledky dalších studií, vede fluktuace hmotnosti k vyšší nemocnosti a úmrtnosti (morbiditě a mortalitě). Snižuje tedy kvalitu života, zvyšuje náklady na léčení a obecně na zdravotnictví a zkracuje délku života.

Považujeme za nezbytné zdůraznit a několikrát podtrhnout: "Každá dieta, která vyvolá výraznou ztrátu hmotnosti, ale je následována znovunabytím navozeného váhového poklesu, představuje pro zdraví jedince vyšší riziko, než stabilní vyšší hmotnost"! Z tohoto pohledu je neodborná léčba obezity větším zdravotním rizikem než žádná léčba.

Obezitu označila Světová zdravotnická organizace (WHO) za jednu z největších hrozeb, současné civilizace. Je naprosto nutné zodpovědně hledat postupy celoživotní kontroly hmotnosti i způsoby odstraňování již vzniklého nárůstu zásob tuku. Tato sféra se však nesmí stát beztrestným rejdištěm pro podvodníky, kteří bezohledně tahají z postižených občanů peníze. Projekty kontroly hmotnosti a postupy léčby vzniklé obezity musí respektovat nejnovější poznatky vědeckých výzkumů a bezpečně vést k trvalým kladným výsledkům.

Seriozní odborník, nabízející jakýkoliv postup kontroly tělesné hmotnosti, musí své klienty upozornit na rizika, neodlučně spojená s fluktuací hmotnosti a musí volit takový postup léčby, který tato rizika eliminuje. Každý projekt kontroly hmotnosti musí být individualizovaný, a musí obsahovat nejen prvky, vedoucí ke snížení původní hmotnosti, ale současně a neodlučitelně musí zajišťovat dlouhodobé udržení dosažených hmotnostních ztrát.

Podněcovat obézní ke snížení hmotnosti - bez zajištění dlouhodobého a bezpečného udržení hmotnostního poklesu - je nezodpovědné a jednoznačně ohrožuje jejich zdraví i život !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA

  1. ACSM (American College of Sports Medicine) Position Stand (2001): Appropriate Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of  Weight Regain for Adults. In.: Med. Sci. Sports. Exerc., Vol. 33, No. 12, 2001, pp. 2145-2156.
  2. AHA Statement (American Heart Association) (1996): Statement od exercise benefits and recommendations for physical activity programs for all Americans. June 20, 1996.
  3. BOUCHARD, C. (2000): Physical Activity and Obesity. Champaign, Human Kinetics.
  4. Joint WHO/FAO Expert Consultation (2003): Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Geneva, WHO Technical Report Series 916.
  5. KRCH, F.D., MÁLKOVÁ, I (1993).: SOS nadváha. Praha, Granit.
  6. LISSNER, L. et al. (1991): Variability of body weight and  health outcomes in the Framingham populatioon. In.: New England Journal of Medicine, 324, 1839-1944.
  7. PERRI, MG, NEZU, AM, VIEGENER, BJ. (1992): Improving the long-term management of obesity. New York, John Wiley&Sons, Inc.
  8. SAFER DJ (1991): Diet, behavior modification, and exercise: a review of obesity treatments from a long-term perspective. South Med J 84:1470.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Je při hubnutí lepší cvičit více či méně?

Hodně lidí dnes trpí nadváhou. Nadváha přináší do života řadu komplikací. Mimo jiné z dlouhodobého hlediska významně ohrožuje zdraví. Například finští vědci prokázali, že lidé, kteří byli obézní ve věku 18 až 19…

Více informací

Má se cukr kontrolovat stejně jako alkohol?

Na světě je další extrémní pohled na obezitu a příčiny jejího vzniku a rozvoje. Presentoval jej 1. února 2012 významný časopis “Nature” ve svém druhém letošním čísle. “Cukr musíme kontrolovat stejně přísně jako…

Více informací

Pohyb nebo dieta?

V poslední době se na webu často setkávám s články, které doporučují v zájmu zvýšení zdraví a prodloužení života omezit příjem potravy. Výzkumy, prováděné na muškách a na myším prokázaly, že pokud byl pokusným…

Více informací