Ovlivňovat hmotnost stravou nebo pohybem?

Rovnice pro udržení stabilní hmotnosti je prostá. Pokud je příjem energie roven jejímu výdeji, naše hmotnost se nemění. Pokud přívod energie překračuje její výdej, ukládá se nevyužitá energie do zásoby. Pokud vydáváme více energie než dodáme stravou, musí být pro krytí vzniklého schodku použita energie z tukových zásob. Přestože je vše známé a jasné, přibývá obézních. Ve většině průmyslově vyspělých zemí má nepřiměřeně velké zásoby energie ve svém těle uloženo 7 z deseti dospělých osob. A stále rostoucí počet dětí. Zvýšené zásoby energie narušují průběh fysiologických procesů v těle. Pozvolna, bez varování,  se vyvíjí závažné (chronické neinfekční) choroby. Jakmile se projeví, sníží podstatně kvalitu našeho života a většinou přispějí k předčasnému úmrtí.

Když někdo ztloustne, začne se zajímat o diety. Jinak řečeno, má tendenci ovlivnit svoji hmotnost zásahy do oblasti přívodu energie. Omezit příjem stravy. Zasahuje tak do jedné ze stran výše uvedené rovnice. Uvažuje zhruba takto: “Pokud snížím přívod energie, nebude jí nadbytek a nebude se mít co ukládat do zásoby. Pokud snížím přívod energie skutečně drasticky, vyvolám energetický deficit a navodím tak hubnutí. Zní to logicky. Ale je to zásadně nesprávné.

Před mnoha lety jsem publikoval v časopise “WELLNESS” článek s názvem “Klíčem je výdej”. V něm jsem podrobně vysvětlil, proč diety působí při kontrole hmotnosti kontraproduktivně. Bohužel, ve většině časopisů a novin, zvláště zaměřených na ženy, se v každém čísle trapně opakují nesmysly a probírají se nové a nové postupy omezování stravy.

V periodiku “České noviny” nedávno vyšel článek paní Koval’ové s názvem “Cvičíme dost i bez tělocvičny”. Tato a jí podobné autorky se nesprávně a nezodpovědně vyjadřují k oblastem, kterým naprosto nerozumí. Jejich nekompetentnost může vést k negativním změnám zdraví desetitisíců čtenářů. Není dobré číst nekvalitní tisk. Je dobré číst časopisy a noviny, které jsou kvalitní. Na jejichž stránkách se neobjevují neodborné, nesmyslné články. Je dobré číst články a publikace, jejichž autoři soustavně sledují konkrétní problematiku, dokáží správně posoudit závěry vědeckých výzkumů a dojít k jejich správným interpretacím.

Problematice vztahu mezi množstvím pohybu a tělesnou hmotností se věnoval výzkumný tým pod vedením doktorky Judy Cameron, pracovnice “Oregon National Primate Research Center” a profesorky  “Oregon Health & Science University”. Výzkum byl prováděn na primátech (opicích druhu Macaca mulatta). Osmnácti samicím byly vyoperovány vaječníky a tím navozena situace, obdobná u žen během přechodu. Je známou skutečností, že ženy v této fázi života mají značnou tendenci zvýšit množství zásobního tuku.

Opice dostávaly stravu, odpovídající složením živin běžné stravě Američanů, tj. jejíž obsah tuku se pohyboval kolem 35%. Po dobu 9 měsíců sledovali výzkumníci řadu ukazatelů, vztahujících se ke kompozici těla. Opice nosily kolem krku zařízení, které přesně zaznamenávalo jejich úroveň pohybové aktivity, byla zjišťována hladina jejich metabolismu. Pečlivě byla registrována i jejich váha, kolik stravy a jaké konzumovaly. Opice mohly jíst podle chuti a také jejich pohyb závisel jen na jejich rozhodnutí.

Některé opice jedly hodně, jiné méně. Množství přijaté stravy však při závěrečném vyhodnocování výzkumu nemělo na jejich hmotnost žádný vliv. Některé opice byly velmi pohybově aktivní. Jiné naopak dávaly přednost pohodlnému povalování v kleci. Nejaktivnější opice vydaly pohybem v porovnání s nejméně aktivními až osminásobek energie . Rozdíl v hmotnosti na konci výzkumu byl ve vztahu k množství pohybu statisticky významný.

Pracovní hypotéza předpokládala, že množství přijaté stravy bude mít významný dopad na výslednou hmotnost sledovaných opic. Čím více budou opice jíst, tím bude i vyšší jejich tělesná hmotnost. Výsledky tuto hypotézu nepotvrdily. Některé opice, které přijímaly velká množství stravy, podstatně ztloustly, jiné, které jedly stejně, udržely hmotnost beze změn. Velmi pohybově aktivní samice nepřibraly ani kilogram. Nejpohodlnější pak zvýšily svoji hmotnost podstatně a to i v případě, kdy jejich příjem potravy nebyl nijak nadměrný.

V následném výzkumu, jehož výsledky ještě nebyly publikovány a o němž se autorka jen okrajově zmiňuje, podstoupily tlusté samice striktní dietu. Výsledek byl deprimující. Přes podstatné omezení přívodu energie se hmotnost nesnížila. Stejnou zkušenost má spousta lidí, kteří se pokusili snížit svoji hmotnost pomocí diet. “Tělo na omezení příjmu energie reaguje promptně snížením hladiny bazálního výdeje energie”, říká Dr. Cameron. “Naše výzkumy jednoznačně prokázaly, že z hlediska kontroly hmotnosti je jednoznačně významnější množství pohybu než hladina přívodu energie”.

Vědci přitom nenašli důvod, proč některé opice byly více a jiné méně aktivní. Nebylo to ovlivněno prostředím. Když byly aktivní opice převedeny do prostředí s omezenou možností spontánního pohybu, zůstávaly přesto dále aktivnější, než opice líné. Naopak opice, které se pohybovaly málo, se stejně chovaly jak v kleci, tak i v prostředí, kde byla spousta možností ke spontánnímu pohybu. Aktivnější opice byly přitom živější již po narození.

Žijeme v době, kdy se dobře uživíme i bez pohybu. Nic zásadního nás do pohybu nenutí. Nedostatek pohybu vede k obezitě, nemocem a předčasné smrti. Pokud se chceme ve zdraví dožít vysokého věku, musíme do života pohyb vědomě zařazovat. Cena za lenost a pohodlnost je nesmírná. Platíme ji většinou tehdy, až je již na změny pozdě. Kdy nám už oči zůstanou jen pro pláč.

Pokud chceme začít cvičit, je vhodné obrátit se na odborníky v otázkách cvičení. Ti dokáží nejen sestavit bezpečný a účinný cvičební program, ale navodit a udržet silnou motivaci ke cvičení. Investice do odborníků na cvičení se ukazuje být v dnešní době daleko potřebnější a prospěšnější, než jakákoli jiná investice. Protože zdraví se nedá koupit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. BOOTH, FW, GORDON, SE, CARLSON, ChJ, HAMILTON, MT. (2000): Waging war on modern chronic deseases: primary prevention through exercise biology. J.Appl. Physiol. 88:774-787.
  2. DeNOON, D. (2006): Exercise Trumps Diet for Weight Loss. Active Monkeys Stay Lean, Sedentary Ones Get Fat -- No Matter What They Eat. In.:  WebMD, červen.
  3. KOVAĽOVÁ, D. (2003): Cvičíme dost i bez tělocvičny. In.: České noviny, 12.2.2003 (http://www.ceskenoviny.cz/index_view.php?id=20713)
  4. SULLIVAN, EL, KOEGLER, FH,  CAMERON, JL. (2006): Individual Differences in Physical Activity are Closely Associated with Changes in Body Weight in Adult Female Rhesus Monkeys (Macaca mulatta). In.: Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol (April 13).
  5. WHO/FAO (2003): Diet, nutrition,  and the prevention of chronic diseases. Geneva, World Health Organization.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2009 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat


Víme co dělat, ale neřídíme se tím

Svět se během nesmírně krátké doby totálně změnil. Ubylo těžké, fyzicky vyčerpávající práce, zmnohonásobilo se množství forem pasivního trávení volného času, zvýšila se dostupnost chutné stravy. Lidé po tisíciletí...
více...
Víme co dělat, ale neřídíme se tím

Špatně položená otázka

Nejfrekventovanějším medicínským problémem dnešního světa jsou nadváha a obezita. Tyto patologické stavy jsou vstupní bránu do chronických neinfekčních chorob. Chronické neinfekční choroby představují hlavní...
více...
Špatně položená otázka

Význam intenzivní pohybové aktivity

Všechna dosavadní doporučení k volbě pohybové aktivity šablonovitě opakují, že pohyb, zaměřený na zvýšení úrovně zdraví, musí být především aerobního charakteru. "Aerobní" znamená "za přístupu kyslíku". Aerobní...
více...
Význam intenzivní pohybové aktivity