Hormony a řídnutí kostí u mužů

U žen dochází k dramatickému poklesu hustoty kostí a tím ke zvýšení rizika závažných, až život ohrožujících, zlomenin souběžně s nástupem menopausy a poklesem produkce estrogenů. Nové výzkumy, prováděné známou Mayo Clinic v USA, prokázaly pozvolnější, přesto významný, pokles hustoty kostí i u stárnoucích mužů. Otázkou však zůstává, které hormony jsou za tento pokles množství minerálů v kostech mužů zodpovědné.

Muži produkují celý život kromě primárně mužského pohlavního hormonu testosteronu i jisté, v porovnání se ženami podstatně nižší, množství estrogenů, ženských pohlavních hormonů. S rostoucím věkem dochází k poklesu produkce obou těchto hormonů. Vědci si položili otázku, zda je osteoporosa u mužů, stejně jako u žen, způsobena právě poklesem estrogenů nebo zda se na ztrátě kostních minerálů podílí více propad množství testosteronu.

Výzkumy, prováděné týmem lékařů pod vedením endokrinologa Dr. Sundeep Khosla na 59 seniorech, jednoznačně prokázaly kombinovaný vliv obou těchto hormonů na aktuální hustotu kostí. Z tohoto zjištění logicky vyplývá, že jednu z možných forem prevence a léčby osteoporosy u mužů představuje i doplňování chybějících estrogenů. To bylo u žen prokazatelně úspěšné při zpomalení tempa kostních ztrát. Zmíněná léčba ale u mužů může vést k viditelnému feminizačnímu efektu. K nejznámějším projevům feminizace patří gynekomastie, zvětšení prsní tkáně, jakési vytvoření „malých ňader“ u mužů (viz ilustrace)

U mužů hraje značnou roli v hospodaření s kostními minerály podle nejnovějších zjištění i hormon testosteron. Již delší dobu probíhají v odborném tisku ostré spory mezi zastánci doplňkové léčby testosteronem a jejími odpůrci. Zastánci argumentují výsledky výzkumů, které jasně prokázaly u mužů ve věku nad 50 let propad hladiny využitelného testosteronu. Pokles hladiny mužských hormonů ve vyšším věku vyvolává stav, srovnatelný s menopausou u žen. Začal se pro něj užívat termín „andropausa“. Podle názorů některých odborníků by měl být řešen doplňkovou hormonální léčbou. Tito odborníci se odvolávají se na kladné zkušenosti s doplňováním hormonů u žen, které bylo jednu dobu pro ženy kolem menopausy téměř povinné..

Tato argumentace ale byla silně podlomena výsledky významného výzkumu „Women’s Health Initiative“, který měl ověřit vztah mezi hormonální doplňkovou léčbou a rizikem onemocnění srdce a cév u žen. Výzkum byl plánován na 7 let, byl však po pěti letech zastaven z etických důvodů. Ukázalo se, že ženy, které braly hormony měly, v porovnání s palacebo skupinou, významně vyšší výskyt krevních sraženin, nemocí srdce a mozkových příhod. Dodávané hormony tak nejen neléčily, ale spíše škodily.

Negativní dopady nadbytku testosteronu jsou obecně známé a obávané. Patří k nim na prvním místě zvětšování prostaty, ale i negativní změny poměru krevních lipidů a poškození jater. Rakovina prostaty přitom dnes představuje jednu z největších zdravotních hrozeb pro starší muže. Ukazuje se, že pokud organismus na základě genetického programu sníží produkci některého ze svých hormonů, má jeho exogenní podávání na organismus spíše negativní dopad. Namísto riskantního čarování s hormony a dalšími potentními chemickými látkami by se tedy soudní lidé měli raději poohlédnout po formách intervence, kterými lze dosáhnout stejných výsledků při minimalizaci vedlejších negativních důsledků zvolené intervence.

Naprosto jednoznačně je prokázán pozitivní vliv posilování na stav kostí, a to jak u mužů, tak i u žen. Cvičení ve fitcentru, podpořené vhodnou stravou s dostatkem minerálů, může v prevenci zlomenin kostí sehrát významnější roli, než riskantní "ruská ruleta" s hormonálními doplňky. Jen to není tak pohodlné. Namísto snadného "vhození prášku do hlavy" vyžaduje cvičení ve fitcentru zlepšenou organízaci času, investici do permenentky a do spolupráce s osobním trenérem, soustavnost a důslednost. A to jsou vlastnosti, které značné části současné populace chybí.

Snad je vhodné připomenout v této souvislosti slova skvělého sportovního psychologa profesora PhDr. Václava Hoška, DrSc., bývalého děkana FTVS UK v Praze. V jedné ze svých vynikajících prací napsal, že dlouhodobé vystavování se komfortu nás dovede do diskomfortu a naopak. Součanný způsob života nezajišťuje dostatek podnětů pro udržení optimální kompozice těla. Pokud žijeme "klasicky", ztrácíme svaly, řídnou nám kosti, zeslabují se vazy, snižuje se výkonnost srdce, cévy se zužují nánosem tuků. Tyto změny jsou přirozené, jsou zákonitou reakcí živé tkáně na nedostatek pohybu a nevhodnou stravu. Důsledky chyb ve způsobu života nemůže napravit jeden nebo dva prášky, "hozené do hlavy" ráno ve spěchu spolu s douškem čaje.

V odborných kruzích se očekává enormní vzestup případů zlomenin krčku femuru v následujících desetiletích, kdy se podstatně zvýší počet seniorů. Tyto zlomeniny byly dosud hrozbou hlavně pro ženy - až 90% všech případů těchto život ohrožujících zlomenin (jedna čtvrtina postižených do roku od postižení umírá, dvě třetiny již nikdy nejsou schopny se plně samostatně pohybovat) připadl na ženy. Dnes lékaři předvídají velmi strmý vzestup případů těchto zlomenin u mužů. Náročnost práce mužů totiž poklesla hluboko pod hranici zátěže, které byly ještě donedávna habituálně vystaveny ženy. Většinu historie lidstva chránila muže před těmito zlomeninami těžká každodenní práce.

Fitcentrum je ideálním prostředím, umožňujícím korigovat současné negativní změny způsobu života. Umožňujícím dodat do denního režimu podněty, které bránily vzniku jistých nemocí a poškození. Již dnes je zdravotní péče na celém světě ve finanční krizi. Je moc nemocných a málo zdravých. Přibývá těch, kteří potřebují lékařskou péči a snižuje se dramaticky počet osob,, schopných zajistit dostatek zdrojů na léčbu nemocných. Ceny léků neustále rostou, objevují se nové a nové diagnostické přístroje. Ty umožňují včas odhalit závažné nemoci. Jenže vyšetření na nich je nesmírně finančně náročné. V systémech zdravotnictví chybí peníze. A tento stav se bude rychle zhoršovat. Je nezbytně nutné, aby každý občan současného světa přijal osobní zodpovědnost za své zdraví.

Nemůžeme jen spoléhat na vysedávání v čekárnách lékařů, na pobyty v nemocnicích a polykání prášků. Musíme být aktivní. Naučit se za pomoci odborníků na cvičení (osobních trenérů, fitness konzultantů) bezpečně cvičit, získat potřebné informace o stravě a optimální regeneraci, předcházet cvičením a zdravou stravou vzniku potíží a chorob. Musíme se zbavit onoho sebezničujícího pohodlného přístupu k životu, který je nám vnucován televizí a celou současnou patologickou kulturou. Zatím jsou ještě zdroje na naše léčení. Za deset let už být nemusí. Za léky, vyšetření, operace, pobyt v nemocnici se bude tvrdě platit. To není strašení, to je chladné konstatování reality. Můžete nad tímto článkem mávnout rukou a žít si v pohodě jako dosud. Probuzení z falešného snu o solidární péči "společnosti" pak ale může být nesmírně kruté.

Osteoporosa je onemocnění, které je ovlivnitelné. Může nebo nemusí právě nás postihnout. To, zda budeme dožívat bezmocní na vozíčku nebo se budeme moci na své kosti do posledního okamžiku spolehnout, není jen otázka náhody, štěstí nebo smůly. Řešení je v našich rukou! Je nesmírně nebezpečné spoléhat na neprobádané důsledky hormonální léčby, ať již testosteronem nebo estrogeny. Je zde daleko bezpečnější, stoprocentně ověřený způsob obrany před řídnutím kostí. Cvičení ve fitcentrech. Posilování!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. KHAN, K, McKAY, H, KANNUS, P, BAILEY, D, WARK, J, BENNELL, K. (2001): Physical Activity and Bone Health. Champaign, Human Kinetics.
  2. O'NEIL, J. (2010): Prevention: Of Men, Estrogen and Brittle Bones. In.: New York Times, December 26.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2011 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Začíná boj o budoucnost lidstva?

Člověk nemůže uniknout přírodou definovaným zákonům své fyzikální podstaty. Jejich nerespektování poškozuje tělesné i duševní zdraví. Výhody, plynoucí ze stavu plného zdraví, jsou přitom dnes stejné jako u našich…

Více informací

Cvičení a artritida

Dlouhodobě zastávám názor, že cvičení je pro mladé a zdravé lidi vhodné, pro lidi staré, nemocné a oslabené pak naprosto nezbytné. Mladí lidé většinou cvičí pro zábavu či potěšení, soutěží, porovnávají své síly.…

Více informací

Pohyb

Pohyb je z hlediska udržení zdraví obligatorní, nezastupitelný, nenahraditelný faktor. Je pro správnou funkci živé hmoty stejně nepostradatelný, jako jídlo, voda a vzduch. Zatímco většina vitálních funkcí živé hmoty je řízena…

Více informací