Doping a Svaz kulturistiky

Blíží se Valná hromada Svazu kulturistiky a fitness (sobota 17. března 2007, Kulturní centrum Novodvorská v Praze-Lhotce), na kterém se bude volit nový Výkonný výbor. V posledních 8 letech byla image kulturistiky poskvrněna spoustou dopingových přečinů kulturistických závodníků. Minulé vedení Svazu v čele se Stanislavem Pešátem proti tomuto zlu aktivně nevystupovalo. Antidopingový výbor dokonce přesvědčivě dokázal, že předseda svazu Pešát a trenérka reprezentace Sukupová kryli konkrétní přečiny závodníků. Za to byli oba tito funkcionáři potrestáni zákazem činnosti v kulturistice na 4 roky. Tento trest se zdá být Antidopingovému výboru příliš mírný a zvažuje kroky k jeho zvýšení. Domnívám se, že boj proti dopingu je nutné začít brát  skutečně vážně. OSN, konkrétně její odnož UNESCO, definovala zásady boje proti dopingu ve významném materiálu „International Convention against Doping in Sport 2005“, v němž jasně určuje úkoly členských států OSN v tomto boji. Svaz kulturistiky upřesnil povinnosti sportovců Svazu, vyplývající z mezinárodních závazků, do následujícího materiálu. Předkládáme jej našim čtenářům proto, aby si dokázali lépe ujasnit otázky, týkající se obecně boje s dopingem.


Metodický pokyn pro sportovce Svazu kulturistiky a fitness České republiky (SKFČR) v souvislosti s platnou směrnicí pro kontrolu a postih dopingu

1. Podle kritérií stanovených Antidopingovým výborem (dále jen ADV) a VV SKFČR patří do monitorovacího programu pro rok 2007 následující skupiny sportovců:

  • Sportovci zařazení na seznam seniorské a juniorské reprezentace platný k 1.1. 2007
  • Účastníci ME a MS v předešlých 2 letech (kulturistika senioři)
  • Účastníci ME a MS v předešlém roce (kulturistika junioři)
  • Umístění do 3. místa při MČR v kulturistice mužů v předešlém roce
  • Umístění na 1. místě při MČR v kulturistice juniorů a starších dorostenců v předešlém roce
  • Umístění na 1. místě při MČR v kulturistice žen v předešlém roce
  • Sportovci v průběhu sankce dle čl. 10.2 a 10.4 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR s přihlédnutím k čl. 10.9 Směrnice

2. SKFČR je povinen ADV nahlásit jména a adresy reprezentantů.

3. Sportovec je povinen čtvrtletně (nejpozději 14 dní před počátkem čtvrtletí) oznamovat ADV písemně na formuláři nebo elektronicky (podle vzoru dodaného ADV) místa a časy pobytu a tréninků (minimálně 4 za týden) a závodů.

4. Sportovec je povinen tyto informace v případě změn obnovovat tak, aby byly neustále aktuální. Hlavní odpovědnost za poskytování informací o pobytu nese sportovec sám.

5. Pokud sportovec nebude zastižen pro testování na jím oznámeném místě pobytu třikrát během doby 18-ti po sobě jdoucích měsíců, bude se to považovat za porušení antidopingových pravidel. Dopingový komisař při každém pokusu o kontakt se sportovcem setrvá na udaném místě pobytu jednu hodinu po čase uvedeném sportovcem. Po každém pokusu, který se počítá jako neuskutečněný odběr vzorku, bude sportovec písemně varován.

6. Pokud sportovec nepředloží včas požadované čtvrtletní informace poté, co obdržel během předešlých 18-ti měsíců dvě písemná varování, aby tak učinil, bude posuzován, že porušil antidopingová pravidla.

7. Sportovec zařazený do registru pro testování bude podléhat všem ustanovením Směrnice pro kontrolu a postih dopingu včetně povinnosti být dosažitelný pro testování mimo soutěž bez předchozího oznámení, až do té doby, dokud nedodá ADV písemnou zprávu, že ukončí závodní činnost.

8. Sportovec, který ADV předal zprávu o ukončení závodní činnosti, se může znovu účastnit soutěží během doby, kdy spadá do monitorovacího programu pouze za podmínky, že ADV bude o této skutečnosti informován nejméně 6 měsíců před očekávaným návratem k závodní činnosti a pokud bude ADV informován o místech pobytu sportovce podle bodu 3 tohoto pokynu.

9. Sportovec je povinen o ukončení závodní činnosti a také o jejím opětovném zahájení informovat písemně i výkonný výbor SKFČR.

10. Sportovec je povinen se řídit a dodržovat Směrnici pro kontrolu a postih dopingu vydanou ADV ČR.

Tento metodický pokyn byl vypracován dne 27.2.2007 a je pro sportovce SKFČR je závazně platný až do odvolání. Tento metodický pokyn nenahrazuje Směrnici pro kontrolu a postih dopingu vydanou ADV ČR v roce 2004, kterou je povinen se řídit každý sportovec registrovaný v ČSTV - pouze upřesňuje povinnosti sportovce v souvislosti s touto směrnicí.

V Karlových Varech dne 27.2.2007

Robert Lukáš


 

Mohlo by vás zajímat

Ještě jednou o vitaminech

Vitaminy jsou látky, které lidské tělo potřebuje v malých množstvích (gramech, miligramech, mikrogramech). Organismus si je sám nedokáže vytvořit a proto musí být rovnoměrně dodávány stravou. Neumíme si ani vytvořit zásoby…

Více informací

Civilizace polykačů prášků

Většinu historie lidstva vedly nemoci k vážnému ohrožení života Nemocný člověk ulehl, pil podivné lektvary, které se v dané lokalitě tradovaly z generace na generaci. Byl udržován v teple, tichu a klidu. Když se jeho stav…

Více informací

Antioxidanty a zdraví

Na stránkách fitnet opakovaně upozorňujeme čtenáře na rizika, spojená s nadměrnou konzumací vitaminů, minerálů a dalších forem doplňků výživy. Konzumace doplňků výživy se stala fenomenem konce minulého a začátku tohoto…

Více informací