travesti izmir edu.tr ilteriş karagöz

BMI a zdraví

Čím více surfujete Internetem a čím více článků o konkrétních tématech přečtete, tím více jste zmateni. Vědců je v současném světě velké množství a každý z nich má snahu presentovat se články v odborných časopisech a vystoupeními na vědeckých konferencích. Každý, kdo chce získat titul Ph.D. musí před rigorózní komisí obhájit svoji vědeckou práci. Tu připravuje, realizuje a presentuje pod dohledem “školitele”, kterým je obvykle některý z profesorů dané University. Vědecká práce nejprve prochází schválením zvolené metodologie, pokračuje studiem literatury, přípravou a realizací vlastního výzkumu, zpracováním hrubých dat, zpracováním první verze práce (výsledků šetření) a jejím předáním oponentům a školiteli. Následuje interní obhajoba na katedře, jejímž členem se postgraduální student automaticky stává. Po interní obhajobě musí student změnit ty pasáže práce, které byly kritizovány nebo zpochybněny školitelem a oponenty práce resp. dalšími účastníky interní obhajoby. Nakonec je vědecká práce oficiálně odevzdána a následuje “ostrá” obhajoba před rektorem schválenou rigorózní komisí. Tak to probíhá na všech Universitách. Snad s výjimkou University v Plzni, kde se tituly daly udělat za pár měsíců a asi i za pár set tisíc, podstrčených grázlům ve vedení této “rádoby-fakulty či University”.

Protože na celém světě chce získat vědecký titul hodně studentů, objevuje se spousta vědeckých prací. Některé jsou kvalitní, jiné velmi slabé. Na většině Universit je povinností odborných asistentů účastnit se několikrát v roce konkrétní vědecké konference a přednést na takovém setkání odborníků pokud možno kvalitní příspěvek. Pro některé asistenty je konference příležitostí setkat se s odborníky z jiných Universit a presentovat studiem a praxí získané a ověřené názory a poznatky. Pro jiné je to nemilé vyrušení z poklidné a pohodlné práce na škole. Proto i příspěvky na konferencích jsou v celé škále od podnětných a vynikajících až po nudné a vyloženě špatné. Z příspěvků se obvykle udělá sborník a ten je pak rozesílán na jednotlivé vysoké školy. V nich pak najdeme mix kvalitních i hloupých prací účastníků konference.

Také na Internetu se můžeme setkat s rozdílnými články a stránkami. Některé se snaží o skutečně přísně vědecké posuzování konkrétních otázek, jiné publikují, co se dá (zvláště stránky nových Universit), hlavně aby na stránkách vůbec něco bylo. Na některých stránkách se setkáváme s jednostrannými články a názory, z nichž přímo čiší zájem prosazovat nějaký výrobek nebo produkt. Výzkumy presentované na takových stránkách mají mizernou metodologii, nevhodně zvolené statistické postupy zpracování shromážděných dat a vycítíte z nich zmanipulované závěry. Na některých stránkách se setkáváme s názory, které prokazují, že jejich šiřitelé mají mizerné vzdělání a nečtou odbornou literaturu. Ty se obvykle tváří nejsuverénněji a předávají čtenáři informace způsobem “9 z 10 zubařů doporučuje tuto zubní pastu”.

V některých oborech lidské činnosti je nesnadné manipulovat s výsledky výzkumů. Ty jsou jednoznačně dány a vedou k jednoznačným závěrům. My se ale věnujeme oblastem zdraví a zdatnosti člověka. A v této oblasti je velký prostor pro nekvalitní až záměrně zaměřené informace. Snad nejvíce zmatků je vnášeno do oblasti vlivu obezity na zdraví člověka. Organizace, které bojují za “práva obézních” nebo proti “fatismu” (diskriminaci obézních), presentují na svých stránkách scestné informaci o tom, že obezita nemá žádný negativní dopad na zdraví. Tyto názory se opírají o nekvalitní výzkumy, které na poměrně malých souborech sledovaných osob a za poměrně krátkou dobu trvání výzkumu došly k pochybným závěrům. Jeden z takových výzkumů, který byl následně presentován v televizi, novinách a časopisech, vnucuje čtenářům závěr, že lidé s nadváhou mají “nižší nemocnost a vyšší naději uzdravit se z některých onemocnění v porovnání s lidmi štíhlými”.

Takové informace se šíří rychlostí tsunami a zaplavují mysl obyvatel. Protože dnes v průmyslově vyspělých zemích větší polovina populace spadá do kategorií “s nadváhou” (BMI 25,1 kg/m2 až 30,0 kg/m2) nebo “obézní” (nad 30,0 kg/m2)), lidé s nadbytkem tuku neradi slyší, že nadměrné zásoby tuků jejich zdraví a vzhledu příliš neprospívají. Naopak informace o tom, že nadbytečná hmotnost je jejich výhodou, přijímají důvěřivě a ochotně. Uklidňují je, upevňují jejich názor, že nemusí měnit svůj zaběhnutý a příjemný způsob života. Jenže jejich způsob života, charakterizovaný dlouhodobou pozitivní energetickou bilancí, je může dovést do slepé uličky. Mohou za něj jednou draze platit.

Tento názor podporují nejnovější výsledky kvalitního vědeckého výzkumu, který byl presentován v těchto dnech v uznávaném časopise “the New England Journal of Medicine”. Výzkum realizovali vědci z věhlasné organizace “the National Cancer Institute (NCI)”, která je součástí organizace “National Institutes of Health”. Studie posuzovala riziko úmrtí v návaznosti na hodnotu BMI (Body Mass Indexu). Obezita a na ní navazující nemoci v USA představují závažné zdravotní, ale i ekonomický problém. Ukazuje se, že léčba nemoci, navozených obezitou, přijde daňové poplatníky ročně na stovky miliard dolarů a toto číslo se každým rokem zvyšuje. Protože se neustále zvyšuje počet osob, tvrdících, že obezita nemá na zdraví člověka negativní dopad, měla tato dosud nejrozsáhlejší studie vnést do této otázky světlo.

Vědci analyzovali výsledky 19 dlouhodobých studii, které probíhaly v rozpětí 5-28 let, účastnilo se jich 1,46 milionů lidí (bělochů) ve věku 19-84 let (median 58 let). Výsledky porovnání studií prokázaly, že zdravé ženy, které nikdy nekouřily, ale trpěly nadváhou, vykázaly o 13% vyšší riziko úmrtí v letech následujících po výzkumu v porovnání s ženami, jejichž BMI bylo 22,5-24,9 kg/m2. Ženy, které jejich hodnota BMI zařadila do kategorie “obézní” (30-34,9 kg/m2) vykázaly riziko úmrtí vyšší o 44%, ženy s BMI 35,0-39,9 kg/m2 vykázaly riziko vyšší o 88% a ženy s BMI. Ženy s BMI 40,0-49,9 kg/m2 pak vykázaly zvýšené riziko v porovnání se skupinou žen s BMI 22,5-24,9 kg/m2 o ohromujících 250%! A výsledky byly podobné u mužů. Vědci spočítali, že každé zvýšení BMI o jeden bod nad 24,9 kg/m2 zvyšuje riziko úmrtí o 31%. Vědci přitom vyřadili ze studie všechny osoby, které byly nemocné a kuřáky. Také vzali v potaz množství pohybu, konzumaci alkoholu a dosaženou úroveň vzdělání. Tím snížili na minimum vliv těchto faktorů na výsledky šetření. Nejhorší dopad na zdraví měla přitom obezita či nadváha, která vznikla před dosažením věku 50 let.

Lidé se od sebe značně liší. Někdo může kouřit většinu svého života 40 a více cigaret denně a přitom se v relativně dobrém stavu dožít vysokého věku. Na rakovinu plic přitom může zemřít i člověk, který nikdy nekouřil. Životní styl některých lidí je velmi nezdravý a přesto je nepostihnou závažné choroby a v dobrém stavu se dožijí vyššího věku. Jenže to jsou jedinci. V průměru pak platí jiná pravidla. Nejčastěji se u náhodně vybraného souboru osob setkáváme s výsledky průměrnými. Takže pro většinu z nás platí výsledky, které jsou uvedeny v předchozím odstavci.

Před několika lety jsem četl na stránkách Human Kinetics nekrolog autora řady knih o zdravém životním stylu a prospěšnosti cyklistiky. Zemřel náhle na infarkt ve věku 53 let při vyjížďce na kole se svými přáteli. Znám tlusté lidi, těšící se dobrému zdraví, a lidi, kteří cvičili, zdravě se stravovali, a přesto je po šedesátce postihlo závažné onemocnění. Dlouholetý předseda ACSM Michael Pollock, autor řady doporučení ke zdravému životnímu stylu, zemřel náhle na mozkovou příhodu ve věku 61 let. Vrátil se letadlem z vědecké konference, na níž projednával řadu významných projektů. Jeho smrt překvapila všechny jeho přátele, protože působil dojmem naprosto zdravého a velmi vitálního člověka. Napsal mimo jiné velmi kvalitní publikace.

Kromě životního stylu hraje v našem životě značnou roli i řada dalších faktorů. Z uvedeného výzkumu je ale naprosto jasné, že obezita nejen nezlepšuje zdraví, zdatnost a kvalitu života, ale naopak zvyšuje riziko předčasné nemocnosti a úmrtnosti. Pokud máme smůlu, zemřeme předčasně, i když žijeme zdravě. V životě ale platí tzv. Gauova křivka” neboli “křivka normálního rozložení četnosti”. Podle ní je v náhodně vybraném souboru lidí největší výskyt průměrných výsledků resp. výsledků v rozpětí jedné směrodatné odchylky (plus a mínus) od průměru. V tomto rozpětí se pohybuje 68% populace. Většina výsledků vědeckých výzkumů se odvozuje od výsledků této skupiny populace. Pokud tedy spadáte do této skupiny (což je velmi pravděpodobné), platí pro vás uvedené výsledky komentovaného výzkumu, sledujících desítky let téměř 1,5 milionů lidí. Platí tím pro vás i fakt, že pokud máte nadváhu nebo trpíte obezitou, vaše riziko nemocnosti a úmrtnosti je zvýšené.

Jak se zbavit nadbytečných tuků? Pokud skutečně spadáte do skupiny obyvatel, pohybujících se v rozpětí plus mínus jedna směrodatná odchylka od průměru, je nejvhodnější formou boje s tukem posilování. Pokud zajdete do fitcentra, nejlépe v doprovodu kvalitního osobního trenéra nebo trenérky, a budete posilovat, zvýší se po několika měsících cvičení množství vašich svalů. Tím se zvýší i hodnota bazálního výdeje energie. Budete denně vydávat více energie, a to i v dnech, kdy nebudete cvičit. Pokud k tomu rozumně upravíte stravu (žádné diety nebo hladovění), je jen otázkou času, kdy se vaše tělo začne spontánně zbavovat tuku.


LITERATURA:

  1. BERRINGTON de GONZALES, A. et al. (2010): Body-Mass Index and Mortality among 1.46 Million White Adults. In.: N Engl J Med 2010; 363:2211-2219, December 2.
  2. BURKE, L, COX, G. (2010): The Complete Guide to Food for Sports Performance. Australia, Crows Nest, Allen and Unwin.
  3. ScienceDaily (2010): Ideal Body Mass Index Identified in New Study; Overweight and Obesity Associated With Increased Risk of Death. In.: ScienceDaily.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2012 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Existují “snadná řešení”?

Žijeme v divné době. Naší největší starostí není zajistit pro sebe a své blízké dostatek potravy či vybudovat bezpečné bydliště. Neohrožují nás šelmy, lidojedi, infekce ani hladomory. V posledních letech nám nejvíce…

Více informací

Má se cukr kontrolovat stejně jako alkohol?

Na světě je další extrémní pohled na obezitu a příčiny jejího vzniku a rozvoje. Presentoval jej 1. února 2012 významný časopis “Nature” ve svém druhém letošním čísle. “Cukr musíme kontrolovat stejně přísně jako…

Více informací

Jíte ve správný čas?

Problémem dnešní doby je boj s tukem. Boj s původně moudrým biologickým vybavením nebo doplňkem našeho těla. S vybavením, které dosud lidstvu pomáhalo a umožnilo mu vyjímečnou úspěšnost. Moudrá příroda darovala člověku…

Více informací