Ovlivněte pozitivně život svých dětí

V každém živém tvoru je zabudována tendence předat své geny další generaci. Mít potomky. Sám proces početí patří k nejpříjemnějším a nejhezčím, jaké tento svět nabízí. Potěšení, doprovázející proces početí, je však relativně velmi krátkodobé. Pak již vše jde svým standardním rytmem. Období těhotenství, porod a péče o mládě. U lidí je tato péče vskutku dlouhodobá a náročná. Povinností rodičů je zajistit zdravý vývoj a odpovídající výchovu potomků. Jakmile je dítě dostatečně pro život připravené, odpadá rodičům bezprostřední péče o ně. Většinou však život potomků neustále sledujeme. Máme radost, pokud se jim daří, trpíme, pokud mají potíže a problémy. Aby se naši potomci nesetkávali v životě s velkými problémy a potížemi, musíme se jim plně věnovat v oné fázi života, kdy si vytváří hodnotovou orientaci. Kdy vzniká žebříček hodnot, které budou tvořit dopravní značky jejich cesty životem.

Většinu historie lidstva poskytovali rodiče dětem především výživu, oblečení a přístřeší. Později se přiřadilo vzdělání. V poslední době se objevil další, neméně významný úkol. Dnešní rodiče musí dbát i o tělesný vývoj svých dětí. Moderní životní prostředí nás nevystavuje nezbytným stimulům, které většinu historie lidstva automaticky nastavovaly základní fysiologické hodnoty organismu. Které rozhodovaly o nárůstu svalové hmoty, zvyšování hustoty kostí, které ovlivňovaly metabolismus a nastavovaly vnitřní orgány na geneticky naprogramovanou kapacitu. Důsledkem je stále se zvyšující  počet mladých lidí, trpících chorobami, které donedávna postihovaly až osoby ve věku nad 50 let. Z těchto nemocí je nerozšířenější diabetes mellitus, neboli cukrovka. Dr. David M. Nathan, ředitel “Diabetes Center” nemocnice v Massachusetts, ji označuje za “největší epidemii, která ohrozí lidstvo v 21. století”.

Diabetes je nemoc, která se opakovaně vyskytuje v konkrétní rodině. Děti rodičů, kteří trpí diabetem, mají prokazatelně vyšší riziko, že touto nemoci také onemocní. Diabetes nezabíjí bezprostředně. S touto metabolickou poruchou se dá poměrně dlouho žít. Musí však být léčena, jinak výrazně snižuje kvalitu života.  Pokud léčbu zanedbáme, důsledky mohou být velmi závažné - poruchy erekce, slepota, mozková příhoda, nemoci srdce, poškození ledvin, amputace končetin. V současné době  žije ve Spojených státech, nejprůmyslovější zemi světa, ohromujících 20,8 milionů diabetiků. Z toho zhruba jedna třetina o svém stavu neví a tedy se ani neléčí. Dalších odhadem 54 milionů Američanů má “prediabetes”, stav který plnému propuknutí diabetu bezprostředně předchází.

Existují dva základní typy diabetu. Diabetes typu 1 vzniká v důsledku poškození Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, tedy buněk, které produkují hormon insulin, regulující metabolismus cukrů. Příčiny vzniku diabetu typu 1 nejsou zatím osvětleny. Porucha vzniká většinou v dětství. Odtud i její původní označení “juvenilní diabetes”. Osoby s tímto typem onemocnění jsou zbytek života závislé na dodávce insulinu. Zatím lékaři neví, jak vzniku juvenilního diabetu předcházet. Ví se jen jistě, že kromě podávání insulinu se na lehčím průběhu nemoci pozitivně podílí i zdravý životní styl.

Diabetes typu 2 vzniká obvykle v dospělosti nebo na prahu stáří. Proto je také označován termínem “diabetes typu 2” nebo  “diabetes počínající v dospělosti” (adult-onset diabetes). Ani u tohoto typu neznají lékaři přesné příčiny vzniku ochoření. Hodně ale naznačuje skutečnost, že 85-90% osob s diabetem typu 2 trpí nadváhou nebo obezitou. Zvýšené množství zásobního tuku se na vzniku i průběhu nemoci výrazně podílí. Výzkumy také jasně prokázaly, že v kontrole diabetu typu 2 hraje snížení hmotnosti, zvýšení množství pohybu a změna stravovacích návyků nejednou významnější roli než léky.

Dnes ale diabetes typu 2 ohrožuje již malé děti a podle vyhlášení významné organizace “the American Diabetes Association” začíná dosahovat děsivých rozměrů u adolescentů. Další významná organizace “the Centers for Disease Control and Prevention” nedávno vyhlásila, že jedno ze tří dětí, narozených v roce 2000 onemocní v některé fázi života diabetem. Naplňují se tak ty nejhrozivější prognosy odborníků. Například MUDr. David Ludwig, ředitel kliniky “Optimal Weight for Life” dětské nemocnice v Bostonu konstatoval, že “lidé, u nichž byl diabetes diagnostikován v dětství, a u nichž nemoc trvá déle jak 10 let, jsou dnes teprve ve třetí dekádě života. Přesto se u nich již naplno rozvíjí život ohrožující nemoci. A umírají dříve a častěji, než jsme předpokládali” (Thornton, 2007).

Pokud je onemocnění zachyceno ještě ve stádiu “prediabetes”, je naděje na jeho úspěšnou kontrolu podstatně vyšší. Základním krokem je posoudit hladinu rizika. Pokud otec i matka trpí diabetem, je riziko pro jejich děti vysoké a proto by měli rodiče dělat vše nezbytné pro prevenci vzniku diabetu u potomka. Diabetes je rodinná choroba a vyžaduje rodinný přístup. Lékaři jasně prokázali, že  se na vzniku a rozvoji diabetu nejvýrazněji podílí:

  • výskyt nemoci u rodičů a prarodičů - proto lékaři navrhují pravidelnou kontrolu hladiny glykémie u dětí diabetiků. Odhadem 45-80% osob s diabetem typu 2 má v anamnéze výskyt diabetu alespoň u jednoho z rodičů.
  • nedostatek pohybu - pohybová pasivita zvyšuje insulinovou resistenci, tj. buňky nereagují na impulz insulinu a neodebírají z krve přebytečnou glukosu.
  • obezita - čím více tuku máme uskladněno v tělesných zásobárnách (v podkoží, kolem střev), tím vyšší je riziko vypuknutí nemoci
  • deprese - výskyt diabetu je u depresivních osob podstatně častější
  • příslušnost ke konkrétnímu etniku - častější je výskyt u černochů, indiánů a hispánců

Vývoj diabetu připomíná pád kostek domina. Jakmile se zhroutí první kostka, padají automaticky i další. Ukazuje se stále jasněji, že onou první kostkou je ztráta svalové hmoty. Naše děti trpí nejen kvantitativním nedostatkem pohybu. Chybí jim nejvýrazněji ta část jeho spektra, která navozuje v buňkách anabolické prostředí.  Která vede k plné realizaci genetického programu. K plnému rozvoji nejen pomalých svalových vláken, ale i vláken rychlých. Těch, která si vytváří největší zásoby glykogenu. Která při zátěži vyčerpají disponibilní zásoby energie a proto ve fázi regenerace z krve ochotně odebírají cukr. Ztráta rychlých svalových vláken (zvláště rychlých glykolytických) je přitom v dnešní době všudypřítomná. Vysvětluje to i skutečnost, že diabetem trpí i lidé hubení. Spouštěcím faktorem bude zřejmě spíše nedostatečný vývoj svalové tkáně než nadbytek tkáně tukové. Pokud jsou obézní lidé zdatní, tj. pravidelně cvičí, jejich riziko vzniku diabetu je podstatně menší. Některé děti sice příliš neváží. To je ale zapříčiněno poklesem množství aktivní tělesné hmoty (latentní obezita). Ta má na organismus stejně negativní dopad jako obezita manifestní.

Jen připomenu výsledky výzkumu, které jsem již jednou na stránkách fitnet presentoval. Jde o výzkum s názvem “Diabetes Prevention Program (DPP)”. Při něm bylo celkem 3.234 osob s prediabetem rozděleno do tří skupin. První skupině bylo poskytnuto kvalitní poradenství, zaměřené ke změně životního stylu. Odborníci jim vysvětlili, jak změnit stravu, jak regulovat stress a jak správně a účinně cvičit. Druhá skupina konzumovala silný antidiabetický lék metformin, třetí skupina konzumovala placebo.  Výsledky výzkumu lékaře překvapily. Změna životního stylu navodila více jak dvojnásobné zlepšení zdravotního stavu v porovnání s druhými dvěma skupinami.

Generace dnešních dětí je velmi vážně ohrožena. Dnes nestačí dát dětem střechu nad hlavou, dostatečnou stravu a solidní vzdělání. Rodiče musí vytvořit pevné základy jejich zdraví pro celý život. Musí na prvním místě vytvořit podmínky pro plný rozvoj pohybového systému dětí. Děti dnes sedí, stojí nebo leží. Málokdy se pohybují. A již vůbec nezatěžují své svaly na úrovni 70-90% jejich aktuální kapacity. Svalstvo našich dětí není plně rozvinuté. Proto mají nízkou hodnotu bazálního výdeje energie. Proto tloustnou. Pokud se výrazně zvýší podíl tuku v jejich těle, zvýší se riziko vzniku diabetu. Pokud jim omezujeme stravu, nedostává se do jejich těla dostatek mikroživin a to vede k metabolickým poruchám, na jejichž konci opět číhá diabetes. Obezita dětí je na prvním místě důsledkem nedostatku pohybu. Nedostatku výdeje energie.

Rodiče mají jít svým dětem příkladem. Mají navštěvovat fitcentra, pravidelně a účinně cvičit, zodpovědně přistupovat ke stravě. Děti mají tendenci přizpůsobovat svoje chování vzorům, které vidí u rodičů. Pokud se denně povalujeme u televize, přejídáme se a jsme obézní, neplníme jednu ze základních povinností rodičů - připravit děti komplexně do života. Naše děti mohou mít sebelepší hračky, vlastní pokoj s televizí a počítačem, mobilní telefon a mohou s námi procestovat půl Evropy. Pokud jsou pohybově pasivní a obézní, jsou vážně ohroženy nemocemi, které mohou vést k jejich úmrtí již ve středním věku.

Jistě nikdo nechce, aby jeho děti předčasně zemřely. Proto musí dbát na to, aby měly dostatečně rozvinutý pohybový systém. Aby se plně rozvinuly i rychlé neuromotorické jednotky jeho svalů. Pokud pravidelně cvičíte a dokážete sestavit vhodný posilovací program i pro děti, máte výhodu. Pokud si na tento úkol netroufáte, obraťte se na odborníky. Osobní trenéry, fitness konzultanty. V našich kurzech tyto odborníky vychováváme. Odborníci vaše děti vyšetří, sestaví jim vhodný pohybový a stravovací režim, naučí je bezpečně a účinně zatěžovat jejich svaly. Sníží u nich podstatně riziko vzniku diabetu a dalších vážných zdravotních poruch v dospělosti. Prodlouží a zkvalitní jejich život.

Jde jen o to, aby si rodiče plně uvědomili svoji zodpovědnost za zdravý vývoj svých dětí. Aby u nich snížili riziko vzniku diabetu. Úkolem rodičů je vytvořit pevné základy úspěšného života potomků. Základem úspěšného života je zdraví. Základem zdraví je pohyb.


LITERATURA:

  1. PFEIFER, R, BONGARD, J. (2007): How the Body Shapes the Way We Think. A New View of Intelligence.  London, A Bradford Book.
  2. RIPPE, JM. (2005): Weight Loss That Lasts. Break Through the 10 Big Diet Myths. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc.
  3. THORNTON, J. (2007): How to safeguard your family from the diabetes epidemic. In.: bestlifeonline.com, 10. května.

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Nejslabší, máte padáka!

Televize je v současném světě všudypřítomná. Ovlivňuje naše každodenní rozhodování i způsob, jakým vnímáme svoje okolí. Přináší do života pozitivní i negativní aspekty. Je ovšem na nás, co si z ní vezmeme a jak…

Více informací

Mléko je prospěšné při kontrole hmotnosti

Na našíchInternetových stránkách se soustředíme na otázky vztahu mezi cvičením, zdravím, zdatností a tvarem těla. Připravujeme profesionální pracovníky pro oblast fitness a wellness a neustále zdůrazňujeme nezbytnost sledovat…

Více informací

Sarcopenická obesita

Současná svět charakterizuje nadměrné množství obézních lidí. Obezita je lékaři chápána jako významný rizikový faktor vzniku řady závažných nemocí. Snižuje podstatně kvalitu života. Mimo jiné nadměrná hmotnost…

Více informací