Obezita dívek není benigní

Již jsme na našich stránkách několikrát upozorňovali na problémy, které vytváří v životě dívek a žen nadměrné nakupení zásobního tuku v těle. Svět se v posledních desetiletích výrazně změnil. Vyžaduje od nás každoročně méně a méně fyzického nasazení a nabízí stále více a více příjemných pasivních forem trávení volného času. Také klade stále se zvyšující požadavky na naši psychiku. Tyto změny se netýkají jen dospělých. Dokonce se zdá, že nejvýrazněji ovlivňují děti. Zatímco v minulosti docházelo ke zvýšenému ukládání zásob tuku v těle až ve středním nebo vyšším věku, dnes se situace rychle mění. Obézních dětí přibývá bezprecedentním tempem. Důsledky tohoto stavy se projeví až za deset nebo dvacet let.

Vědci došli na základě výsledků výzkumů k závěru, že pokud jsou dívky obézní jako batolata, dochází u nich k předčasnému nástupu puberty. Nejnovější výzkum tohoto jevu realizovali vědci z University v Michiganu pod vedením Dr. Joyce Lee. Své závěry publikovali v časopisu „Pediatrics“ (Lee et al., 2007). Sledovali 354 dívek od věku 3 let v rámci studie „Study of Early Child Care and Youth Development” (SECCYD), financované organizací “the National Institute of Child Health and Human Development (NICHD)”.

Dívky byly sledovány a jejich vývoj vyhodnocován ve věku 3, 4 a 5 let, poté v první, čtvrté, páté a šesté třídě základní školy. Hodnoceny byly údaje výšky a váhy, z nichž byla vypočítána hodnota Body Mass Indexu (BMI). Dále byly sledovány hodnoty, určující nástup puberty (tělesný vývoj, druhotné sexuální znaky). Zjišťováno bylo také vzdělání matky a věk, kdy u matky nastalo menarche (první měsíčky). Ze sledovaných 354 dívek jich bylo 168 (tj. 48%) klasifikováno jako „pubertální“ již ve věku 9 let. U zhruba 6,5% dívek nastala první menstruace již v 11 letech. Na základě vyhodnocení získaných dat došli vědci k závěru, že předčasný nástup puberty  koreluje pozitivně se změnami BMI mezi věkem 3 roky až nástupem do školy (do první třídy).

Na základě dosažených výsledků vědci prohlásili, že zvýšená hodnota BMI způsobuje časnější nástup puberty. Ten může mít na zdraví dívek negativní dopad. Je spojován s vyšším výskytem psychických problémů, zvýšenou konzumací alkoholu, předčasným zahájením sexuálního života a těhotenstvím před dosažením 18 let. Dívky, u kterých nastala příliš brzy puberta, bývají v dospělosti častěji obézní, jsou oproti štíhlým dívkám více ohroženy nádorovými chorobami reprodukčního systému. Vědci v závěrech konstatují, že obezita a nadváha postihuje dnes více dívek, než před 30 lety. Také nástup puberty je podstatně urychlen v porovnání se stavem před 30 lety.

Vědci předvídají, že v roce 2010 bude za obézní možné označit každé páté americké dítě a podobný stav bude i v Evropě. Přitom vlády uvedených zemí nepodnikají žádné razantnější zásahy ke snížení rizika rozvoje obezity u dětí. Především na projekty, zaměřené ke kontrole obezity dětí, nejsou ochotni uvolnit potřebné finance. Problematika vážného ohrožení zdraví dalších generací prostě není politiky brána vážně. Každý z nás asi zaznamenal přehnanou koncentraci lékařů na riziko onemocnění ptačí chřipkou, přičemž reálné ohrožení mladé generace obezitou politici a lékaři naprosto arogantně přehlížejí. Pokud se již v oblasti prevence obezity dětí něco dělá, jde vždy o nějaké výživové programy, například doporučení zvýšit příjem ovoce a zeleniny.

Celých 17% americké mládeže lze označit za obézní, další miliony spadají do kategorie „s nadváhou“. Tento trend se sám od sebe nezastaví, spíše se bude zvýrazňovat. Je nezbytně nutné povzbuzovat děti každého věku k intenzivní pohybové činnosti. Stát i soukromé organizace se finančně podílí na prudkém růstu množství pasivních forem trávení volného času dětí a mládeže. Nejagresivnější je v tomto směru televize. Nejen pomocí zábavních programů „přikovává“ děti do křesel obýváků, ale prostřednictvím reklam je podněcuje ke konzumaci sladkostí a energeticky bohatých nápojů.

Pokud již stát nějakou pohybovou aktivitu podporuje, jedná se vždy výhradně o „vrcholový“ sport. Ten ale pro většinu populace představuje jen další formu pasivního trávení volného času. Dvacet až třicet sportovců běhá po hřišti, tisíce diváků jejich hru sledují v hledišti stadionu a mnohdy miliony dalších z křesel svých obýváků (Olympiády, mistrovství světa atd.). Absolutně chybí podpora kondičního cvičení běžné populace. Tato oblast byla vydána v šanc „volné ruce trhu“. Účast na cvičení přitom dnes představuje nemalé investice (permanentka, oblečení, služby osobních trenérů).

Důsledky tohoto přístupu ke každodennímu životu dnes pozorně sledují pouze vědci. Jejich možnosti něco změnit jsou mizivé. Pouze pasivně upozorňují na rizika, která sebou současný převažující způsob života přináší. Jak ale z výše uvedené studie vyplývá, pokud je dítě obézní ve třech letech, má to nedozírné následky na jeho vývoj v pubertě a dospělosti. Možná dnešním přístupem k životu, ke stravě a pohybu, spouštíme lavinu, která zavalí a zničí budoucí generace.

Základ výchovy je v rodině. Rodiče si musí jako první uvědomit, jakým rizikem je pro jejich dítě nedostatek pohybu, nadbytek pokleslé zábavy (nebo v širším smyslu slova „kultury“), jak jejich potomky ovlivňují televizní reklamy. Musí učinit opatření, která zabrání vzniku obezity a povedou k plnému rozvoji pohybového systému dětí

Klíčovou roli mezi takovými opatřeními musí hrát vhodná pohybová aktivita. Proto mají rodiče na prvním místě s dětmi navštěvovat fitcentra. Naučit je, jak se v tomto prostředí orientovat. Naučit je, jak správně cvičit. Pokud sami nemají dost znalostí, mohou zaplatit služby osobního trenéra nebo fitness konzultanta. Pokud je pohybový systém dítěte optimálně rozvinutý, bude dítě v dalším životě spontánně přistupovat k většině pohybových aktivit.

Základem úspěšné kontroly hmotnosti je v dnešních podmínkách především zajistit dostatečný výdej energie. Největší složkou výdeje energie je bazální metabolismus. Jeho hodnota je odvislá od množství aktivní tělesné hmoty. Množství aktivní tělesné hmoty je odvislé od stimulace svalstva. Pohybově musíme zatěžovat již malé děti. Protože chyby, způsobené nesprávným přístupem k pohybu a stravě již u tříletých dětí, mají dalekosáhlé důsledky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LITERATURA:

  1. LEE, JM, APPUGLIESE, D, KACIROTI, N, CORWYN, RF, BRADLEY, RH, LUMENG, JC. (2007): Weight Status in Young Girls and the Onset of Puberty. In.: Pediatrics Vol. 119 No. 3, March, pp. E624-E630. 
  2. MEDICAL NEWS TODAY (2007): Early Puberty In Girls Due to Being Overweight As A Toddler.  
  3. NEERGAARD, L. (2007): Scientists: U.S. failing to help obese kids. In.: The Seattle Times.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ: Tato informace není zamýšlená jako náhrada za odbornou péči. Před zahájením cvičebního programu nebo před zásahem do stravovacího režimu se vždy poraďte s odborníkem.

Copyright © 2007 PaedDr. Vladimír Kolouch, Ph.D.

Všechna práva rezervována. Rozšiřování nebo rozmnožování tohoto článku nebo jeho částí jakoukoli formou – ať již mechanickou či jinou, v současnosti známou nebo v budoucnosti vyvinutou, včetně xerokopií, fotokopií, zaznamenávání a přenášení na počítačích či v počítačových sítích – je bez písemného schválení autora zakázáno.

Mohlo by vás zajímat

Buclaté holčičky?

Proč cvičit? To je asi základní otázka, na kterou si musí dříve nebo později odpovědět každý. Dítě, dospělý i senior. Život je dnes příjemný a pohodlný, zvláště pro děti, dospívající a mladé dospělé. Děti mají…

Více informací

Jablko nebo hruška?

Většina knih, věnujících se otázkám stravy a cvičení uvádí že se u jednotlivých osob může zásobní tuk ukládat na jiných místech těla. Nejčastěji se hovoří o androidní a gynoidní distribuci tuku. Androidní distribuce…

Více informací

Pomáhá cvičení při hubnutí?

Často na stránkách fitnet kritizuji články, které tvrdí, že při snaze o snížení hmotnosti je nutné se především soustředit na stránku příjmu potravy. Nevěřím různým těm módním dietám, dělené stravě, počítání…

Více informací